Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 286/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÁP ỨNG VỚI BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 20/TTr-SYT ngày 30/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch ban hành tại Điều 1 đạt mục tiêu, kết quả đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Cảng Hàng không Phù Cát, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Cục YTDP, Viện Pasteur Nha Trang, Viện SR-KST-CT Quy Nhơn;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các hội đoàn thể;
- Các đơn vị y tế TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- BCH QS tỉnh, BCH BĐBP tỉnh;
- Báo BĐ, Đài PTTH BĐ (đưa tin);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh và CV;
- Lưu: VP, K15.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

KẾ HOẠCH

ĐÁP ỨNG VỚI BỆNH VIÊM PHỔI CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của UBND tỉnh Bình Định)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

1. Tình hình dịch bệnh trên thế giới và tại Việt Nam:

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút mới corona khởi phát vào ngày 12/12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Theo thông tin từ Bộ Y tế (số liệu đăng trên Báo Sức khỏe và Đời sống - cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế), đến 11h00 ngày 31/01/2020 trên thế giới đã ghi nhận gần 9.832 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV (Riêng Trung Quốc đã ghi nhận 9.699 trường hợp tại 30 tỉnh, thành phố, trong đó có 213 trường hợp tử vong). Ngoài ra, 21 quốc gia, vùng lãnh thổ khác cũng đã ghi nhận 133 trường hợp bệnh.

Tại Việt Nam, đến nay đã phát hiện 05 trường hợp mắc bệnh (Trong đó: 02 công dân Trung Quốc (01 người đã khỏi bệnh, người còn lại đang có tiến triển tốt); 03 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc); 32 trường hợp nghi ngờ, đang được cách ly, theo dõi điều trị, chờ kết quả khẳng định; 65 người nghi ngờ đã được xét nghiệm loại trừ; 43 trường hợp tiếp xúc đang được theo dõi, giám sát. Ngày 31/1/2020, WHO chính thức tuyên bố dịch virus nCoV là tình trạng y tế KHẨN CẤP TOÀN CẦU.

2. Nhận định, dự báo:

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh, hiện nay bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona đã xâm nhập vào Việt Nam và có khả năng bùng phát thành dịch tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, vì các lý do sau:

- Bệnh đã lan ra nhiều tỉnh thành thuộc Trung Quốc, không còn giới hạn tại thành phố Vũ Hán và xâm nhập vào nhiều quốc gia trong khu vực.

- Bệnh nhân đầu tiên nhập cảnh từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào nước ta và đã di chuyển bằng nhiều phương tiện, qua nhiều địa phương, tiếp xúc với nhiều người nên khả năng lây lan mầm bệnh rất lớn.

- Nguy cơ bệnh có thể tiếp tục xâm nhập vào nước ta thông qua khách du lịch, người lao động về từ các thành phố thuộc Trung Quốc đang có dịch, trong thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, có sự gia tăng đi lại giữa các khu vực, các quốc gia.

- Hiện nay với điều kiện khí hậu mùa đông - xuân lạnh, ẩm nên rất thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát sinh và phát triển.

- Các biện pháp phòng bệnh hiện nay chủ yếu dựa vào vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, ngăn ngừa xâm nhập trường hợp bệnh, phòng chống lây truyền tại cộng đồng; chưa có vắc xin phòng bệnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Bình Định

Giám sát chặt chẽ tất cả những người về từ những vùng đang có dịch, phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

b) Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Bình Định

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

c) Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Bình Định

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện dịch bệnh tại các địa phương, đơn vị.

- Thiết lập và duy trì hoạt động thường xuyên các Đội phản ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng tại tuyến tỉnh và tuyến huyện theo hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019.

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh Bình Định về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp.

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương.

b) Công tác truyền thông:

- Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về tình hình dịch bệnh trên thế giới, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam và tỉnh Bình Định, các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Sản xuất, nhân bản các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới các đoàn du lịch, người lao động tới các vùng có dịch; cung cấp các tài liệu truyền thông tại Cảng Quy Nhơn, Cảng Hàng không Phù Cát và các đầu mối giao thông, nhà ga, bến xe để hướng dẫn hành khách tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết.

- Theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh để có biện pháp xử lý, cung cấp thông tin kịp thời, phù hợp.

c) Công tác giám sát, dự phòng:

- Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm dịch y tế quốc tế theo Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới. Thực hiện khai báo y tế, áp dụng tờ khai y tế đối với nCoV cho tất cả hành khách nhập cảnh đến từ Trung Quốc. Giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh tại Cảng Quy Nhơn và Cảng Hàng không Phù Cát, thực hiện việc kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp sốt thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa, đặc biệt lưu ý các trường hợp đến từ Trung Quốc và các quốc gia đã ghi nhận trường hợp bệnh.

- Tăng cường hoạt động hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm các tuyến, thực hiện giám sát liên tục, hệ thống các bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tổ chức giám sát, theo dõi chặt chẽ những người về từ vùng đang có dịch bệnh nCoV nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh.

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các cơ sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do vi rút (SVP) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Duy trì giám sát trọng điểm hội chứng cúm (ILI), giám sát viêm phổi nặng do vi rút tại các điểm giám sát trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên theo dõi thông tin về dịch bệnh và hướng dẫn phòng, chống, chẩn đoán, điều trị bệnh do nCoV trên thế giới và tại Việt Nam để kịp thời nắm bắt, cập nhật liên tục thông tin về tiêu chuẩn định nghĩa trường hợp bệnh, đặc điểm dịch tễ học, xét nghiệm, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

- Thiết lập, duy trì các đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh theo hướng dẫn tại Quyết định số 5894/QĐ-BYT ngày 19/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh”; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các đơn vị y tế.

- Đảm bảo có sẵn quy trình phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế và sử dụng trang phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia giám sát, phòng chống dịch.

- Thường xuyên cập nhật và hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giám sát và phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona cho cán bộ y tế các tuyến, triển khai thực hiện có kết quả.

- Củng cố, cập nhật quy trình xét nghiệm, đảm bảo sẵn sàng vật tư, hóa chất phục vụ việc lấy, bảo quản, gửi mẫu xét nghiệm chẩn đoán xác định chủng mới của vi rút corona.

d) Công tác điều trị:

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện giám sát chặt chẽ các trường hợp viêm phổi nặng, đặc biệt các trường hợp có tiền sử đi đến từ các tỉnh, thành phố thuộc Trung Quốc đang có dịch bệnh nCoV.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Thiết lập bệnh viện cách ly ban đầu để tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, mạng lưới thu dung điều trị bệnh nhân. Thiết lập khu vực cách ly riêng để khám và điều trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh không được để lây nhiễm trong bệnh viện.

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Bệnh viện đa khoa tỉnh xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường.

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện.

đ) Công tác hậu cần:

Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân, xây dựng kế hoạch bổ sung và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào Bình Định

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị.

- Kích hoạt các Đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh. Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của tỉnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

- Thường xuyên báo cáo Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương.

b) Công tác giám sát, dự phòng:

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn việc chăm sóc tại nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình.

- Tiếp tục thực hiện giám sát chặt chẽ hành khách tại Cảng Quy Nhơn và Cảng Hàng không Phù Cát, tiếp tục duy trì kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu thông qua sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa. Áp dụng hình thức khai báo y tế tại Cảng Quy Nhơn và Cảng Hàng không Phù Cát đối với hành khách đi về từ vùng dịch.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để bùng phát dịch trong cộng đồng.

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi nặng tại các bệnh viện để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

- Hàng tuần tổ chức đánh giá nguy cơ và đề xuất các biện pháp can thiệp phù hợp.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; cử các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Tham gia nghiên cứu khoa học xác định tác nhân gây bệnh, sự lưu hành, đường lây truyền, lâm sàng, điều trị, vắc xin, các yếu tố nguy cơ lây nhiễm. Theo dõi, kiểm tra, đánh giá mức độ kháng thuốc của tác nhân gây bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế dự phòng và Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh - Bộ Y tế để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp.

c) Công tác điều trị:

- Triển khai thu dung, cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

- Thực hiện tiếp nhận bệnh nhân theo phân tuyến điều trị, những bệnh nhân đầu tiên được điều trị tại các bệnh viện tuyến cuối, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

- Bố trí khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; triển khai các đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ ở nơi xảy ra dịch.

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân nặng, tử vong nghi do viêm phổi nặng chưa rõ nguyên nhân.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực bệnh viện, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát lan rộng.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

d) Công tác truyền thông:

- Cập nhật tình hình dịch bệnh, thông báo cho các cơ quan thông tấn báo chí, cộng đồng. Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, các cơ quan báo chí trong nước, thông tin với các tổ chức quốc tế để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội, giao lưu quốc tế, du lịch, không gây hoang mang trong nhân dân.

- Thường xuyên cung cấp thông báo của người phát ngôn Bộ Y tế về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, phối hợp tăng cường thời lượng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất để cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống, tổ chức các tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin bài và huy động các kênh truyền thông đại chúng, báo chí tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ; đẩy mạnh truyền thông phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể trong công tác truyền thông, tăng cường truyền thông trực tiếp.

- Đẩy mạnh truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố.

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh.

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh nhằm ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần:

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đề phòng dịch bùng phát trên diện rộng.

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng.

- Xây dựng kế hoạch dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Triển khai phương án giải quyết các thủ tục, tổ chức tiếp nhận viện trợ về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị từ Bộ Y tế hoặc các tổ chức quốc tế.

- Áp dụng các chính sách miễn giảm chi phí cho các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly khi dịch bệnh xảy ra.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế dự phòng và Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh - Bộ Y tế để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp, đồng thời hỗ trợ các nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra:

- Tăng cường hoạt động các Đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh, báo cáo và yêu cầu hỗ trợ của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (PHEOC) Việt Nam tại Bộ Y tế và Văn phòng PHEOC khu vực tại các Viện Pasteur Nha Trang; tổ chức thường trực chống dịch 24/7.

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu với Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của tỉnh các biện pháp phòng chống dịch để nhận được chỉ đạo kịp thời.

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày về Bộ Y tế và đề xuất hỗ trợ của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch. Huy động cả hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp thường trực chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương và đơn vị y tế.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

b) Công tác giám sát, dự phòng:

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ liên quan tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Duy trì việc giám sát tại cửa khẩu để giảm nguy cơ các trường hợp mắc bệnh nhập cảnh hoặc xuất cảnh. Tiếp tục thực hiện việc khai báo y tế đối với hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu phù hợp với tình hình dịch, chỉ đạo của Bộ Y tế và thông lệ quốc tế.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai giám sát viêm phổi nặng do vi rút; đẩy mạnh việc giám sát dựa vào sự kiện, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến huyện, xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế tham gia chống dịch.

- Xem xét triển khai xét nghiệm xác định bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tăng cường giám sát, lấy mẫu gửi xét nghiệm để xác định sự lưu hành, biến đổi, mức độ lây lan của dịch bệnh.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Y tế dự phòng và Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh - Bộ Y tế để kịp thời chia sẻ thông tin, tham vấn về dịch tễ của bệnh, hoạt động giám sát, phương pháp phát hiện, chẩn đoán, biện pháp xử lý ổ dịch, điều trị bệnh nhân, cách ly và phòng, chống dịch bệnh phù hợp, đồng thời hỗ trợ các nguồn lực trong phòng chống dịch bệnh.

c) Công tác điều trị:

- Thực hiện quyết liệt việc phân tuyến, triển khai bệnh viện vệ tinh để điều trị bệnh nhân theo quy định nhằm giảm tải các bệnh viện tuyến cuối.

- Các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân; sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư…) cho các đơn vị điều trị bệnh nhân. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, điều động nhân lực tập trung cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các bệnh viện theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật để điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, chăm sóc để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn chẩn đoán điều trị phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

d) Công tác truyền thông:

- Hàng ngày thu thập và chuyển tải thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, website của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin, sửa đổi các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.

- Đẩy mạnh hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và tại địa bàn xảy ra dịch.

- Thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống.

- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hướng dẫn người dân tại vùng ổ dịch về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Liên tục theo dõi và quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần:

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, tiếp tục bố trí ngân sách đáp ứng cho công tác phòng chống dịch khẩn cấp và dịch có thể kéo dài. Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thực hiện chính sách cho cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Cấp nguồn dự trữ của tỉnh khi cần thiết và ở mức độ cao hơn. Hỗ trợ kịp thời thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch cho các địa phương.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện và khẩn trương bổ sung bảo đảm đáp ứng kịp thời cho công tác phòng chống dịch; đề xuất Bộ Y tế bổ sung thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất cho công tác phòng chống dịch tại tỉnh.

- Triển khai phương án huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư…) cho các đơn vị điều trị, tổ chức các bệnh viện dã chiến, huy động các nguồn dự trữ cho công tác phòng chống dịch. Huy động các phương tiện vận chuyển, cấp cứu người mắc để thu dung, cách ly, điều trị người bệnh.

- Rà soát, xác định rõ danh mục, số lượng thuốc, sinh phẩm, vật tư hóa chất và trang thiết bị y tế thiết yếu để duy trì dịch vụ y tế thiết yếu ở các tuyến.

- Phân bổ kinh phí thực hiện công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh: chỉnh sửa bổ sung thông điệp và tài liệu truyền thông, tổ chức các hoạt động truyền thông khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hoạt động của đường dây nóng, quản lý tin đồn.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tổ chức, chỉ đạo:

- UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh cấp tỉnh chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế.

- Cập nhật tình hình dịch trên thế giới và trong nước, thống nhất các biện pháp đáp ứng theo diễn biến của dịch. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông nguy cơ phòng chống dịch bệnh. Phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng chống theo tình huống của dịch, thông báo thường xuyên tình hình dịch không để người dân hoang mang, lo lắng.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra người, phương tiện vận tải và hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu qua các cửa khẩu; triển khai áp dụng tờ khai y tế và giám sát thân nhiệt đối với tất cả hành khách, thủy thủ, phi hành đoàn từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam tại Cảng Hàng không Phù Cát và Cảng Quy Nhơn theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, cần được khám cách ly và áp dụng kịp thời các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế sự lây lan của bệnh.

- Đẩy mạnh thực hiện giám sát viêm phổi nặng do vi rút, giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng để phát hiện sớm các chùm trường hợp bệnh viêm phổi, các trường hợp viêm phổi nặng, lấy mẫu xét nghiệm xác định các tác nhân gây bệnh nhằm đáp ứng nhanh với dịch. Giám sát chặt chẽ những người đi từ vùng dịch về, hoặc đi qua vùng đang có dịch, hoặc có tiếp xúc gần với trường hợp mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng

- Duy trì hoạt động thường xuyên của Đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh ở các tuyến; bảo đảm liên lạc thường xuyên, thông suốt với Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam tại Bộ Y tế và Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực tại Viện Pasteur Nha Trang.

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để gửi Viện Pasteur Nha Trang; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho người dân.

- Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát, phát hiện, báo cáo các trường hợp bệnh, các biện pháp phòng chống dịch, công tác thu dung, điều trị, cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân và phòng ngừa lây nhiễm cho các đơn vị y tế.

- Chuẩn bị đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, máy móc trang thiết bị, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ, khu vực cách ly và nhân lực để đối phó với

dịch. Chỉ đạo Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định có phương án sẵn sàng cung cấp thuốc, hóa chất, máy móc, thiết bị, vật tư chuyên dụng, trang bị bảo hộ trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch (phụ cấp chống dịch, trực dịch ...).

2. Xây dựng kế hoạch, đầu tư tài chính:

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, trước mắt Sở Y tế sử dụng kinh phí đã được cấp hàng năm cho công tác phòng, chống dịch. Căn cứ diễn biến tình hình dịch, Sở Y tế phối hợp Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí cho các hoạt động kiểm dịch y tế, giám sát, điều tra, xử lý dịch, điều trị và truyền thông, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp bổ sung.

Trong trường hợp dịch xâm nhập, kéo dài, Sở Y tế tổng hợp nhu cầu bổ sung và đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Y tế.

3. Chuyên môn kỹ thuật:

a) Các giải pháp giảm mắc:

- Tăng cường giám sát người, phương tiện vận tải, hàng hóa nhập cảnh, nhập khẩu qua các cửa khẩu nhằm phát hiện các trường hợp nghi ngờ và cách ly, xử lý kịp thời hạn chế sự xâm nhập của bệnh.

- Tích cực giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và cộng đồng để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ viêm phổi do nCoV, kịp thời khoanh vùng và xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng.

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đẩy mạnh việc kiểm dịch y tế quốc tế, giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện tại các bệnh viện và cộng đồng.

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm nhanh, tổ chức cách ly, xử trí ban đầu, thu dung, điều trị kịp thời đúng quy định các trường hợp viêm phổi cấp, các trường hợp mắc bệnh.

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; thực hiện điều tra dịch tễ trường hợp bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho các cán bộ y tế trong việc điều tra dịch bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân.

- Củng cố và duy trì hoạt động Đội đáp ứng nhanh (RRT) đáp ứng với dịch bệnh ở các tuyến. Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Kiểm tra việc sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch.

- Dự trữ đầy đủ hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cung cấp cho các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.

- Kiểm tra và bổ sung các trang bị, phương tiện, dụng cụ, môi trường lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm, đảm bảo sẵn sàng khi có chỉ định. Tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thông báo kết quả xét nghiệm cho các tuyến.

b) Các giải pháp giảm tử vong:

- Thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị theo từng tình huống dịch để tránh hiện tượng quá tải.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các bệnh viện.

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona do Bộ Y tế ban hành.

- Xây dựng cơ số dự trữ tại các tuyến về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện bảo hộ ...

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các bệnh viện trong công tác chuẩn bị phòng chống dịch.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh:

+ Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng.

+ Thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở điều trị tuyến dưới trong trường hợp có nhiều bệnh nhân.

+ Chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng, bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường, hạn chế chuyển viện tránh lây lan.

- Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn đoán và điều trị các trường hợp viêm phổi nặng và sử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu, phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

- Trang bị bổ sung phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

4. Truyền thông, giáo dục sức khỏe:

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng như áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.

- Tuyên truyền đến các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài vào Việt Nam cũng như tới những người Việt Nam đi du lịch tới vùng có dịch.

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ truyền thông trong và ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày của các nước đang có dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang tin điện tử, mạng xã hội.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thông tấn, báo chí với ngành y tế để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện phối hợp các cơ quan liên quan trong việc quản lý tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

5. Phối hợp liên ngành:

- Phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với các ngành liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành.

- Các ngành chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch, đặc biệt có kế hoạch duy trì các hoạt động thiết yếu trong trường hợp dịch bùng phát rộng.

- Huy động sự tham gia của các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (Phụ nữ, Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Chữ thập đỏ) trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh khẩn trương triển khai công tác phòng, chống dịch; phối hợp với ngành y tế tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/01/2020.

1. Sở Y tế:

- Là cơ quan đầu mối, tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh Bình Định về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình huống cụ thể và chỉ đạo của Bộ Y tế; Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, thống nhất các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kế hoạch phòng chống dịch bảo đảm đạt kết quả.

- Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí bảo đảm cho công tác phòng chống dịch, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định và UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; sản xuất và cung cấp các tài liệu truyền thông phục vụ cho công tác truyền thông phòng chống dịch.

- Phối hợp Công an tỉnh giám sát chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, không để bệnh dịch xâm nhập. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương giám sát phát hiện sớm các trường hợp bệnh tại cộng đồng.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Y tế: Kiểm dịch y tế quốc tế; giám sát phát hiện các trường hợp bệnh nghi ngờ; lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm xác định nguyên nhân; tổ chức các khu vực cách ly tại các cơ sở điều trị; tổ chức thu dung, điều trị bệnh nhân...

- Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh cho các cơ quan thông tin, báo chí. Là người phát ngôn về dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị trong tỉnh. Chủ trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phòng chống dịch.

- Báo cáo tình hình dịch và kết quả các hoạt động phòng chống dịch cho UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định:

Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác tuyên truyền tới người dân về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona một cách hiệu quả. Chỉ đạo hệ thống đài phát thanh cơ sở chủ động phối hợp với ngành Y tế phát các thông điệp phòng chống dịch bệnh thường xuyên, liên tục.

3. Sở Du lịch:

- Phối hợp với ngành Y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai công tác tuyên truyền tới du khách trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

- Thông tin cho ngành Y tế về các đoàn khách du lịch đến từ Trung Quốc, đặc biệt là những vùng có dịch; phối hợp với ngành Y tế kịp thời phát hiện, xử trí các trường hợp du khách có dấu hiệu của viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

4. Sở Tài chính

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế, phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; đề xuất cho UBND tỉnh bổ sung kinh phí để mua thuốc, hóa chất, vật tư chuyên dụng, trang bị phòng hộ… đảm bảo cho công tác phòng chống dịch khi có dịch xảy ra.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

- Phối hợp Sở Y tế kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng đi từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam.

- Có phương án bảo đảm an ninh khi dịch bệnh xâm nhập và lan rộng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường hợp dịch bệnh khẩn cấp, lây lan trên diện rộng theo đề nghị của Sở Y tế và theo sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trong phạm vi quản lý thuộc cơ quan, đơn vị; phối hợp, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh cho Sở Y tế theo quy định của Nhà nước.

6. Cảng Hàng không Phù Cát, Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn, Cảng Quy Nhơn:

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế trong việc giám sát các trường hợp đi từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam qua Cảng Hàng không Phù Cát và Cảng Quy Nhơn; hỗ trợ kiểm dịch y tế quốc tế triển khai thực hiện Tờ khai Y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Bố trí khu vực để làm thủ tục khai báo y tế đối với các trường hợp đi từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam; bố trí phòng cách ly tạm thời tại cửa khẩu với đầy đủ, bàn, ghế, giường bảo đảm cách ly tạm thời để khám sàng lọc các trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV khi nhập cảnh vào Việt Nam.

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban và UBND xã, phường, thị trấn xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona trên địa bàn. Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong công tác giám sát, phát hiện và tuyên truyền cho nhân dân cách phòng bệnh tại cộng đồng.

- Cân đối, bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện Kế hoạch phòng chống dịch của địa phương.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể:

Chỉ đạo công tác vận động nhân dân và các hội, đoàn thể trực thuộc tích cực tham gia vào hoạt động phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, vận động các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế hỗ trợ khi có dịch xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ngành, các cấp chính quyền địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này đúng mục tiêu, có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.