Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 282/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH; BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 60/TTr-STP ngày 27 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Tư pháp thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã, trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Phụ lục danh mục thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Sở Tư pháp căn cứ danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung cấp đúng, đầy đủ các nội dung, quy trình giải quyết, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai theo đúng quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các nội dung có liên quan tại Phụ lục số 13, Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; Phụ lục kèm theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; Phụ lục kèm theo Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Viễn thông Kon Tum;
- Lưu: VT, TTHCC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

Phụ lục

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TƯ PHÁP QUẢN LÝ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH; BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định Số 282/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

A. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: 133 Thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Bồi thường Nhà nước: 01 TTHC

1

Xác định cơ quan giải quyết bồi thường

II

Lĩnh vực công chứng: 28 TTHC

1

Thành lập Hội công chứng viên

2

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

3

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

4

Thủ tục thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

5

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

6

Thủ tục chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

7

Thủ tục đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

8

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự

9

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

10

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

11

Cấp lại Thẻ công chứng viên

12

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

13

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

14

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

15

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

16

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

17

Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng

18

Thành lập Văn phòng công chứng

19

Thu hồi Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng

20

Sáp nhập Văn phòng công chứng

21

Bổ nhiệm công chứng viên

22

Bổ nhiệm lại công chứng viên

23

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng

24

Miễn nhiệm công chứng viên

25

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

26

Xóa đăng ký hành nghề công chứng

27

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

28

Hợp nhất Văn phòng công chứng

III

Lĩnh vực Giám định tư pháp: 11 TTHC

1

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

2

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

3

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

4

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

5

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

6

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng

7

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động

8

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

9

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

10

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

11

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động

IV

Lĩnh vực Hòa giải Thương mại: 13 TTHC

1

Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

2

Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

3

Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp

4

Tự chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại

5

Thay đổi tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại

6

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

7

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

8

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại

9

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

10

Đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc

11

Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

12

Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

13

Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hoà giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

V

Lĩnh vực Luật sư: 20 TTHC

1

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp chấm dứt hoạt động do Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên chết

2

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

3

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

4

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập

5

Thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư.

6

Thủ tục chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

7

Thủ tục phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư.

8

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

9

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

10

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

11

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

12

Thủ tục đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

13

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

14

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

15

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

16

Thủ tục hợp nhất công ty luật.

17

Thủ tục sáp nhập công ty luật

18

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

19

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

20

Thủ tục giải thể Đoàn luật sư (trong trường hợp Đoàn luật sư không còn đủ ba luật sư thành viên của Đoàn luật sư)

VI

Lĩnh vực Trọng tài Thương mại: 19 TTHC

1

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

2

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

3

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

4

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

5

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

6

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

7

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

8

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

9

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

10

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

11

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

12

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

13

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

14

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

15

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

16

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

17

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

18

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

19

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

VII

Lĩnh vực quốc tịch: 03 TTHC

1

Thông báo có quốc tịch nước ngoài

2

Cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

3

Cấp Giấy xác nhận có Quốc tịch Việt Nam

VIII

Lĩnh vực Lý lịch tư pháp: 03 TTHC

1

Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

2

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

3

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

IX

Lĩnh vực Tư vấn pháp luật: 08 TTHC

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

2

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

3

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

4

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

5

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

6

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

7

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

8

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

X

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý: 04 TTHC

1

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

2

Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

3

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

4

Chấm dứt tham gia trợ giúp pháp lý

XI

Lĩnh vực Đấu giá tài sản: 11 TTHC

1

Cấp lại thẻ đấu giá viên

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

3

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

4

Phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

5

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá tài sản

6

Cấp thẻ đấu giá viên

7

Thu hồi Thẻ đấu giá viên

8

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

9

Đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp

10

Thủ tục đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác

11

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

XII

Lĩnh vực Hộ tịch: 01 TTHC

1

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

XIII

Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 03 TTHC

1

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

3

Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi

XIV

Lĩnh vực Quản tài viên: 06 TTHC

1

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

2

Chấm dứt hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

3

Thay đổi thành viên hợp danh của Công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

4

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

5

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

6

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

XV

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 TTHC

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh

B. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 33 Thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Chứng thực: 12 TTHC

1

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

2

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

3

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao đồng

4

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

5

Chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

6

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

8

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

9

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

10

Cấp bản sao từ sổ gốc

11

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

12

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

II

Lĩnh vực Hộ tịch: 16 TTHC

1

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

2

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

3

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

4

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch).

5

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

6

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

7

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

8

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

9

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

10

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

11

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

12

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

13

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

14

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

15

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

16

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

III

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở: 01 TTHC

1

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải

IV

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 TTHC

1

Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện

2

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện

V

Lĩnh vực Bồi Thường Nhà nước: 02 TTHC

01

Phục hồi danh dự

02

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

C. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: 45 Thủ tục hành chính

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Chứng thực: 11 TTHC

1

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở.

2

Chứng thực di chúc.

3

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

4

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

5

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở.

6

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

7

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao đồng.

8

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

9

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

10

Cấp bản sao từ sổ gốc

11

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

II

Lĩnh vực Hộ tịch: 23 TTHC

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

2

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

3

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

4

Thủ tục đăng ký khai tử

5

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

6

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

7

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

8

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

9

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

10

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

11

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

12

Thủ tục đăng ký giám hộ

13

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

14

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

15

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

16

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

17

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.

18

Thủ tục đăng ký kết hôn

19

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

20

Thủ tục đăng ký lại khai tử

21

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

22

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

23

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

III

Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 04 TTHC

1

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

2

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

3

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

4

Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

IV

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 TTHC

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

V

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở: 04 TTHC

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

2

Thủ tục Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

VI

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 01 TTHC

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Tổng cộng: 211 Thủ tục hành chính (cấp tỉnh 133 thủ tục, cấp huyện 33 thủ tục, cấp xã 45 thủ tục)