Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2809/QĐ-CTUBND

Bình Định, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚI 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ 17 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ BÃI BỎ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định tại Tờ trình số 88/TTr-STTTT ngày 07/12/2011 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố mới 03 thủ tục hành chính (Phụ lục I); sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế 17 thủ tục hành chính (Phụ lục II); bãi bỏ 01 thủ tục hành chính (phụ lục III) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông đã được công bố tại Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 17/9/2009 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng KSTTHC;
- Trung tâm Hạ tầng thông tin-Sở TT&TT;
- Lưu: VT, KSTT.

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN