Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 28/2008/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ “KỸ THUẬT TUA BIN”.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 186/2007 /NĐ- CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày 04/1/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề;
Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề “ Kỹ thuật tua bin ";
Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề: “Kỹ thuật tua bin”.

Trên cơ sở bộ chương trình khung nói trên, Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng xác định, tổ chức thẩm định và duyệt chương trình dạy nghề áp dụng cho trường mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổ chức chính trị- Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Dạy nghề, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng cho nghề “Kỹ thuật tua bin" và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Như Điều 3;
- Luư VT, TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đàm Hữu Đắc

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28 / 2008 /QĐ- BLĐTBXH Ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

Nghề đào tạo: Kỹ thuật tua bin

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 47

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về các môn học cơ sở như Vẽ kỹ thuật, Kỹ thuật điện-điện tử, nhất là môn Nhiệt kỹ thuật, vào việc vận hành và sửa chữa tuabin.

+ Trình bày và thực hiện được các quy trình, quy phạm, công tác phòng hộ lao động của công tác vận hành tuabin và các thiết bị phụ của tuabin.

+ Nhận biết, phân loại và giải thích được: cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc của các thiết bị tuabin và các thiết bị phụ trong dây chuyền công nghệ sản xuất điện-nhiệt năng.

+ Đánh giá được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tuabin.

+ Giải thích được những điều cơ bản về quy trình vận hành và xử lý sự cố liên quan tới tuabin và các thiết bị phụ của tuabin.

+ Chỉ ra và mô tả được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các thao tác vận hành và bảo dưỡng tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

+ Phân tích, xác định được các nguyên nhân gây ra sự cố thông thường đối với Tuabin, các thiết bị phụ và có thể đề xuất các biện pháp xử lý.

+ Vận dụng được những kiến thức kỹ thuật, công nghệ mới vào các công việc vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

+ Biết tổ chức và làm việc theo nhóm.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lênin, Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động.

+ Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Nhận biết được đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

+ Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

+ Tình nguyện học tập và phục vụ lâu dài đối với nghề đã học. Trong quá trình học tập phải tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ, nắm bắt và thích nghi với sự phát triển của công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc. Luôn có ý thức lao động, kỷ luật cao, trách nhiệm cao nhằm nâng cao năng suất lao động.

+ Sống lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ lâu dài cho tổ quốc. Phải luôn luôn rèn luyện phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kỳ “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá” đất nước. Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ thiết bị, tài sản, tiết kiệm vật liệu vật tư, đấu tranh chống lại sai phạm.

- Thể chất, quốc phòng

+ Nhận biết được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của giáo dục thể chất đối với con người nói chung và đối với học viên học nghề và người lao động nói riêng.

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng.

+ Kể lại được truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, vinh dự trách nhiệm của người học viên – công dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Nhận biết được âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Từ đó thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia làm tốt công tác quốc phòng ở cơ sở, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của chúng.

+ Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng TDTT đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể lực.

+ Biết vận dụng kiến thức về quốc phòng để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, có tổ chức, có kỷ luật, rèn luyện tác phong công tác.

2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo 3 năm

- Thời gian học tập 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu : 4205 h

- Thời gian ôn kiểm tra hết môn và thi: 300h; Trong đó, thi Tốt nghiệp: 120 h

2.2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 h

- Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề:

+ Thời gian học bắt buộc: 3005 h ; + Thời gian học tự chọn: 750 h

+ Thời gian học lý thuyết: 866 h; + Thời gian học thực hành: 2139 h

3. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CỦA TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC.

3.1. Danh mục môn học, mô-đun đào tạo bắt buộc

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

Các môn học chung

 

 

450

 

 

MH 01

Chính trị

1

1

90

 

 

MH 02

Pháp luật

3

5

30

 

 

MH 03

Giáo dục thể chất

1

2

60

 

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng

2

3

75

 

 

MH 05

Tin học

1

1

75

 

 

MH 06

Ngoại ngữ

1

1

120

 

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

3005

866

2139

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

495

345

150

MH 07

Toán ứng dụng

1

1

45

30

15

MH 08

Cơ học ứng dụng

1

1

60

45

15

MH 09

Kỹ thuật an toàn

2

4

45

30

15

MH 10

Vẽ kỹ thuật

1

2

45

30

15

MH 11

Thủy lực và máy thủy khí

1

2

45

30

15

MH 12

Vật liệu nhiệt

1

2

45

30

15

MH 13

Nguyên lý và chi tiết máy

1

2

60

45

15

MH14

Kỹ thuật điện - điện tử

1

1

105

75

30

MH15

Cơ sở tự động hoá

2

3

45

30

15

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

2510

521

1989

MH 16

Nhiệt kỹ thuật

1

2

105

60

45

MH 17

Đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật

1

1

60

30

30

MH 18

Máy điện và thiết bị điện

2

3

60

30

30

MH 19

Tuabin hơi nước

2

3

90

60

30

MH 20

Hệ thống thiết bị phụ tuabin

2

3

60

30

30

MH 21

Hệ thống tự động trong tuabin hơi

3

5

60

30

30

MH 22

Vận hành tuabin hơi

2

3

75

45

30

MĐ 23

Thực tập nguội cơ bản – 4 tuần

1

2

160

16

144

MĐ 24

Thực tập Hàn cơ bản - 4 tuần

2

4

160

16

144

MĐ 25

Thực tập Điện cơ bản – 2 tuần

1

2

80

8

72

MĐ 26

Thực tập Tự động hóa – 2 tuần

2

3

80

16

64

MĐ 27

Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa tuabin hơi

2

4

480

100

380

MĐ 28

Thực tập Hướng nghiệp – 2 tuần

2

3

80

 

80

MĐ 29

Thực tập Vận hành tuabin hơi – 12 tuần

3

5

480

40

440

MĐ 30

Thực tập Tốt nghiệp – 12 tuần

3

6

480

40

440

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

- Đơn vị thời gian trong kế hoạch đào tạo tính bằng tuần.

- Thời gian học tập trong khoá học:

+ Một giờ học thực hành là 60 phút; một giờ (tiết) học lý thuyết là 45 phút.

+ Một ngày học thực hành, thực tập không quá 8 giờ.

+ Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ (tiết)

- Mỗi tuần không học quá 40 giờ thực hành hoặc 30 giờ (tiết) lý thuyết.

- Mỗi năm học được chia làm 2 học kỳ, học kỳ ngắn nhất là 19 tuần.

3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, môđun đào tạo bắt buộc

(Xem chi tiết tại Phụ lục 1B và Phụ lục 2B)

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTKTĐCĐN CHO TỪNG NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ.

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian cho từng môđun đào tạo nghề tự chọn

Tổng thời gian cho phần học tự chọn trong Chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề là 750 giờ (chiếm 20% thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề).

Tùy theo đặc thù riêng của từng ngành, từng trường mà các trường có thể chọn các môn học, mô đun cho phù hợp nhưng các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn cũng cần được xác định dựa trên kết quả điều tra, khảo sát nghề và có chú ý đến các yếu tố đón đầu.

Các mô đun đào tạo nghề tự chọn được xác định dựa trên kết quả điều tra, khảo sát nghề Kỹ thuật Tuabin ở nhiều doanh nghiệp thuộc các vùng miền trên cả nước.

Để xác định thời gian cho từng mô đun tự chọn cũng cần thiết phải phân tích công việc qua các Phiếu phân tích công việc như đối với các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

4.2. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn; Thời gian, phân bổ thời gian và đề cương chi tiết chương trình cho từng mô đun đào tạo tự chọn.

4.2.1. Danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn và, phân bổ thời gian

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

 

1245

520

725

MH 31

Tin học ứng dụng

 

 

90

30

60

MH 32

Tiếng Anh chuyên nghành

 

 

150

50

100

MH 33

Nhà máy nhiệt điện

 

 

60

20

40

MH 34

Tuabin hơi nước

 

 

60

30

30

MH 35

Tuabin khí

 

 

60

30

30

MH 36

Tuabin tàu thuỷ

 

 

60

30

30

MH 37

Tuabin trong các nhà máy công nghiệp

 

 

60

30

30

MH 38

Lò hơi

 

 

60

20

40

MĐ 39

Thiết bị nhiệt trên tàu thuỷ

 

 

90

30

60

MĐ 40

Nghiệp vụ quản lý phân xưỏng

 

 

60

30

30

MĐ 41

Kiểm tra chất lượng kim loại

 

 

90

30

60

MĐ 42

Thiết bị ngưng hơi

 

 

60

30

30

MĐ 43

Cân bằng máy rôto

 

 

60

30

30

MĐ 44

Dao động của Tuabin hơi và biện pháp xử lý

 

 

60

30

30

MĐ 45

Sự cố trong Tuabin hơi và biện pháp khắc phục

 

 

60

30

30

MĐ 46

Tính độ bền cho một số chi tiết

 

 

120

40

80

MĐ 47

Kinh tế năng lượng

 

 

45

30

15

 

Để xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn, các trường cần căn cứ vào đặc thù riêng của ngành và điều kiện cụ thể của trường để lựa chọn một, hai, ba … trong số các mô đun tự chọn trong danh mục ở bảng A.1 hoặc các môn học , mô đun mà các trường tự chọn sao cho đảm bảo thời gian học tự chọn là khoảng 750 giờ.

Ví dụ Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải chọn 10 mô đun tự chọn theo bảng sau:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

 

 

 

 

MH 31

Tin học ứng dụng

 

 

90

30

60

MH 32

Tiếng Anh chuyên nghành

 

 

150

50

100

MH 34

Tuabin hơi nước

 

 

60

30

30

MH 36

Tuabin tàu thuỷ

 

 

60

30

30

MH 38

Lò hơi

 

 

60

20

40

MĐ 40

Nghiệp vụ quản lý phân xưởng

 

 

60

30

30

MĐ 41

Kiểm tra chất lượng kim loại

 

 

90

30

60

MĐ 42

Thiết bị ngưng hơi

 

 

60

30

30

MĐ 44

Dao động của Tuabin hơi và biện pháp xử lý

 

 

60

30

30

MĐ 45

Sự cố trong Tuabin hơi và biện pháp khắc phục

 

 

60

30

30

 

Tổng cộng

 

 

750

310

440

 

Trong trường hợp này số giờ học tự chọn của một số môđun tự chọn nhiều hơn số giờ học tự chọn theo quỹ thời gian quy định, Trường có thể chọn ra những công việc cốt lõi để thực hiện, công việc có kỹ năng đơn giản và tương tự như công việc của những mô đun đã học trước có thể không thực hiện, sẽ đảm bảo quỹ thời gian quy định.

Chọn các mô đun sao cho đảm bảo thời gian thực học tự chọn tối thiểu quy định trong chương trình khung.

4.2.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

- Để xây dựng Đề cương chi tiết chương trình cho từng mô đun tự chọn cũng cần phải phân tích công việc thông qua các phiếu phân tích công việc như các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

- Căn cứ vào mục tiêu môn học/ mô đun đào tạo nghề và nội dung chính trong đề cương chi tiết, thời gian và phân bổ thời gian để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn.

- Mẫu chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn theo mẫu chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

4.3. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết các môn học/mô-đun nghề bắt buộc trong chương trình dạy nghề của trường

- Đối với các môn học:

Cần căn cứ vào nội dung chính trong Đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ để đã được xác định

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

- Đối với các mô-đun đào tạo nghề:

Chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính:

Nội dung về kiến thức và nội dung về kỹ năng.

Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các môn học đào tạo nghề là:

+ Khi xây dựng Chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng thành một bài học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong “Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng.

+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện của nhiệm vụ tương ứng.

+ Các bước công việc trong một công việc ở từng bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong Phiếu phân tích công việc.

+ Tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc xem ở trong mục Tài liệu tham khảo phần Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học ở cuối mỗi Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề.

- Nội dung thi: các kiến thức lý thuyết cốt lõi của chương trình đào tạo nghề

- Đánh giá: Điểm lý thuyết được đánh giá theo thang điểm 10, điểm cách biệt là 1.

Mẫu Phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục Dạy nghề.

4.4. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn.

- Các môn học và mô đun đào tạo nghề tự chọn được xây dựng dựa trên các tiêu chí đào tạo chuyên sâu cụ thể của từng đơn vị tham gia đào tạo về lĩnh vực tuabin. Ngoài các môn học và mô đun bắt buộc của nghề Kỹ thuật Tuabin, đơn vị đó phải đưa thêm vào các môn học và mô đun hỗ trợ khác.

- Đối với các mô đun tự chọn theo tiêu chí đào tạo chuyên sâu thì cần phải được lựa chọn và xây dựng trên cơ sở phân tích công việc tương ứng với nghề chuyên sâu dự định đưa vào đào tạo để từ đó chọn các nhiệm vụ tương ứng và bước tiếp theo là xác định các kỹ năng cần có của nghề chuyên sâu này để xây dựng các mô đun gồm những bài học cụ thể gắn với từng công việc của nó.

4.5. Hướng dẫn thi, kiểm tra

4.5.1. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học

- Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.

- Thời gian kiểm tra:       + Lý thuyết: không quá 120 phút

                                    + Thực hành: không quá 8h.

4.5.2. Thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

 

- Môđun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

4.6. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu đào tạo.

Nội dung các hoạt động ngoại khóa bao gồm:

Nội dung

Thời gian

1. Thể dục, thể thao

5h – 6h; 17h – 18h hàng ngày

2. Văn hóa, văn nghệ

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

- Vào ngoài giờ học hàng ngày

- 19h – 21h vào một buổi trong tuần

3. Hoạt động thư viện

Vào các ngày trong tuần

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn TNCSHCM tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

5. Tham quan, dã ngoại

Mỗi kỳ 1 lần

 

4.7. Các chú ý khác

Đề cương và chương trình chi tiết các môn học chung bắt buộc theo quy định và hướng dẫn chung của TCDN.

Để sử dụng CTK TĐCĐN có hiệu quả, cần chú ý:

- Nghiên cứu hướng dẫn xây dựng CTK TĐCĐN, sơ đồ phân tích nghề DACUM, phiếu phân tích công việc, danh mục các công việc theo các cấp trình độ đào tạo nghề và Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề.

- Phân biệt rõ các thuật ngữ, ví dụ: Thời gian học, thời gian thực học, thời gian thực học tối thiểu, môn học, mô đun đào tạo nghề, môn học/mô đun đào tạo nghề bắt buộc, môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn,...

Các tiêu chuẩn trong nghề được xây dựng theo quy tắc vận hành, quy tắc an toàn cho thiết bị máy móc tương ứng.

Các phương pháp đánh giá, kiểm tra trong CTK TĐCĐN được dựa theo hệ thống Tiêu chuẩn ký năng nghề, đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ (SSTC).

Khi xây dựng chương trình chi tiết của môn học/mô đun cần chú ý: Các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá phải được trình bày đầy đủ trong các tài liệu hướng dẫn chương trình môn học / mô đun.

Đối với các môn học lý thuyết: ở từng bài ghi rõ các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá với mỗi mục tiêu đào tạo và nội dung cốt lõi: số lượng câu hỏi, loại câu hỏi và hệ số điểm. Ở cuối mỗi chương và cuối mỗi môn học phải ghi đầy đủ các công cụ kiểm tra đánh giá hết chương, hết môn học, các câu hỏi cởi mở, tự luận (vấn đáp, viết) hay các trọng tâm quan sát, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các bảng điểm, các thang điểm cần sử dụng.

Đối với các mô đun đào tạo nghề: Cần thiết kế Bảng đánh giá quy trình các bước công việc, các thang điểm theo Tiêu chí để đánh giá sản phẩm và các câu hỏi để kiểm tra, đánh giá kiến thức.

Đối với việc đánh giá thái độ thì giáo viên bộ môn có thể dùng “ sổ theo dõi người học” để ghi chép những quan sát, nhận xét thường xuyên của mình về từng người học và cả lớp./.

 

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ- BLĐTBXH ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội)

Nghề đào tạo: Kỹ thuật tua bin

Mã nghề:

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: -Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hoá Trung học phổ hông theo Quyết định Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành;

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 39

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Thực hiện được các quy trình, quy phạm, công tác phòng hộ lao động của công tác vận hành Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

+ Nhận biết được: cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, nguyên lý làm việc các thiết bị nhiệt chính và phụ trong dây chuyền công nghệ liên quan tới Tuabin.

+ Định nghĩa được các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Tuabin.

+ Kể ra được các công việc bảo dưỡng, sửa chữa Tuabin và các thiết bị phụ của Tuabin.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các công việc vận hành và bảo dưỡng Tuabin và các thiết bị nhiệt liên quan.

Sau khi tốt nghiệp, học viên có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Nhận biết được đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

+ Biết giữ gìn và phát huy truyền thống của giai cấp công nhân

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

+ Tình nguyện học tập và phục vụ lâu dài đối với nghề đã học. Trong quá trình học tập phải tích cực học tập không ngừng nâng cao trình độ, nắm bắt và thích nghi với sự phát triển của công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc. Luôn có ý thức lao động, kỷ luật cao, trách nhiệm cao nhằm nâng cao năng suất lao động.

+ Sống lành mạnh, rèn luyện sức khoẻ để phục vụ lâu dài cho tổ quốc. Phải luôn luôn rèn luyện phẩm chất cần thiết của người lao động trong thời kỳ “Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá” đất nước. Có trách nhiệm với công việc được giao, quý trọng bảo vệ thiết bị, tài sản, tiết kiệm vật liệu vật tư, đấu tranh chống lại sai phạm.

- Thể chất, quốc phòng

+ Nhận biết được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của giáo dục thể chất đối với con người nói chung và đối với học viên học nghề và người lao động nói riêng.

+ Kể lại được truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, lịch sử truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam, vinh dự trách nhiệm của người học viên – công dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Nhận biết được âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Từ đó thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia làm tốt công tác quốc phòng ở cơ sở, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của chúng.

+ Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng TDTT đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể lực.

+ Biết vận dụng kiến thức về quốc phòng để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, có tổ chức, có kỷ luật, rèn luyện tác phong công tác.

2. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Thời gian học tập : 90uần

- Thời gian thực học tối thiểu : 2720 h

- Thời gian ôn kiểm tra hết môn và thi: 210 h; Trong đó, thi tốt nghiệp: 90 h

2.2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 h

- Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề:

+ Thời gian học bắt buộc: 2010 h; + Thời gian học tự chọn: 500 h

+ Thời gian học lý thuyết: 573 h; + Thời gian học thực hành: 1437 h

3. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC; THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH CỦA TỪNG MÔN HỌC, MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC.

3.1. Danh mục môn học, mô-đun đào tạo nghề bắt buộc

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

Các môn học chung

 

 

210

 

 

MH 01

Chính trị

1

1

30

 

 

MH 02

Pháp luật

1

2

15

 

 

MH 03

Giáo dục thể chất

2

3

30

 

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng

2

3

45

 

 

MH 05

Tin học

1

1

30

 

 

MH 06

Ngoại ngữ

1

1

60

 

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

2010

573

1437

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

330

220

110

MH 07

Vật liệu nhiệt

1

1

30

20

10

MH 08

Cơ học ứng dụng và nguyên lý chi tiết máy

1

1

60

45

15

MH 09

Kỹ thuật an toàn

2

3

45

30

15

MH 10

Vẽ kỹ thuật

1

2

45

30

15

MH 11

Thủy lực và máy thuỷ khí

1

2

45

30

15

MH 12

Kỹ thuật Điện - Điện tử

1

1

75

45

30

MH 13

Cơ sở tự động hóa

1

2

30

20

10

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

1680

353

1327

MH 14

Nhiệt kỹ thuật

1

2

75

45

30

MH 15

Đo và kiểm tra các thông số kỹ thuật

1

1

45

30

15

MH 16

Tuabin hơi nước và các thiết bị phụ

2

3

120

80

40

MH 17

Vận hành Tuabin hơi nước

2

3

60

30

30

MĐ 18

Thực tập Nguội cơ bản - 3 tuần

1

2

120

16

104

MĐ 19

Thực tập Hàn cơ bản - 3 tuần

2

3

120

16

104

MĐ 20

Thực tập Điện cơ bản - 2 tuần

1

1

80

8

72

MĐ 21

Thực tập Tự động hoá - 2 tuần

1

2

80

16

64

MĐ 22

Lắp ráp, bảo dưỡng, sửa chữa Tuabin

2

3

300

80

220

MĐ 23

Thực tập Hướng nghiệp - 2 tuần

1

2

80

0

80

MĐ 24

Thực tập vận hành tuabin hơi - 8 tuần

2

4

320

16

304

MĐ 25

Thực tập tốt nghiệp - 7 tuần

2

4

280

16

264

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

Chú thích:

- Đơn vị thời gian trong kế hoạch đào tạo tính bằng tuần.

- Thời gian học tập trong khoá học:

+ Một giờ học thực hành là 60 phút; một giờ (tiết) học lý thuyết là 45 phút.

+ Một ngày học thực hành, thực tập không quá 8 giờ.

+ Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ (tiết)

- Mỗi tuần không học quá 40 giờ thực hành hoặc 30 giờ (tiết) lý thuyết.

- Mỗi năm học được chia làm 2 học kỳ, học kỳ ngắn nhất là 19 tuần.

3.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

(Xem chi tiết tại Phụ lục 1A và Phụ lục 2A)

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CTKTĐTCN CHO TỪNG NGHỀ ĐỂ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỀ.

4.1. Hướng dẫn xác định thời gian cho từng môđun đào tạo nghề tự chọn

Tổng thời gian cho phần học tự chọn trong Chương trình khung trình độ Trung cấp nghề là 500 giờ (chiếm 20% thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề).

Tùy theo đặc thù riêng của từng ngành, từng trường mà các trường có thể chọn các môn học, mô đun cho phù hợp nhưng các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn cũng cần được xác định dựa trên kết quả điều tra, khảo sát nghề và có chú ý đến các yếu tố đón đầu.

Các mô đun đào tạo nghề tự chọn được xác định dựa trên kết quả điều tra, khảo sát nghề Kỹ thuật Tuabin ở nhiều doanh nghiệp thuộc các vùng miền trên cả nước.

Để xác định thời gian cho từng mô đun tự chọn cũng cần thiết phải phân tích công việc qua các Phiếu phân tích công việc như đối với các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

4.2. Hướng dẫn xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn; Thời gian, phân bổ thời gian và đề cương chi tiết chương trình cho từng mô đun đào tạo tự chọn.

4.2.1. Danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun (kiến thức, kỹ năng tự chọn)

Thơì gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun(giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

 

765

310

450

MH 26

Tiếng Anh chuyên ngành

 

 

120

40

80

MH 27

Tin học ứng dụng

 

 

60

20

40

MH 28

Nhà máy nhiệt điện

 

 

45

20

25

MH 29

Tuabin khí

 

 

45

20

25

MH 30

Tuabin nước

 

 

45

20

25

MH 31

Tuabin trong các nhà máy công nghệp

 

 

45

20

25

MĐ 32

Lò hơi

 

 

45

20

25

MĐ 33

Thiết bị nhiệt trên tàu thuỷ

 

 

60

20

40

MĐ 34

Thiết bị ngưng hơi

 

 

60

20

40

MĐ 35

Cân bằng máy rôto

 

 

45

20

25

MĐ 36

Dao động của tuabin hơi và biện pháp xử lý

 

 

45

20

25

MĐ 37

Sự cố trong tuabin hơi và biện pháp khắc phục

 

 

45

20

25

MĐ 38

Tính độ bền cho một số chi tiết tuabin hơi

 

 

60

20

40

MĐ 39

Kinh tế năng lượng

 

 

45

30

10

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để xác định danh mục các mô đun đào tạo nghề tự chọn, các trường cần căn cứ vào đặc thù riêng của ngành và điều kiện cụ thể của trường để lựa chọn một, hai, ba … trong số các mô đun tự chọn trong danh mục ở bảng A.1 hoặc các môn học , mô đun mà các trường tự chọn sao cho đảm bảo thời gian học tự chọn là khoảng 510 giờ.

Trường Trung cấp nghề Duyên Hải chọn 9 mô đun tự chọn theo bảng sau:

Mã MH, MĐ

Tên môn học, môđun (kiến thức, kỹ năng tự chọn)

Thơì gian đào tạo

Thời gian của môn học, môđun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

 

 

 

 

 

 

 

MH 26

Tiếng Anh chuyên nghành

 

 

120

40

80

MH 27

Tin học ứng dụng

 

 

60

20

40

MH 28

Nhà máy nhiệt điện

 

 

45

20

25

MH 29

Tuabin khí

 

 

45

20

25

MH 30

Tuabin nước

 

 

45

20

25

MH 31

Tuabin trong các nhà máy công nghệp

 

 

45

20

25

MĐ 32

Lò hơi

 

 

45

20

25

MĐ 34

Thiết bị ngưng hơi

 

 

60

20

40

MĐ 35

Cân bằng máy rôto

 

 

45

20

25

 

Tổng cộng

 

 

510

200

200

 

Trong trường hợp này số giờ học tự chọn của một số môđun tự chọn nhiều hơn số giờ học tự chọn theo quỹ thời gian quy định, Trường có thể chọn ra những công việc cốt lõi để thực hiện, công việc có kỹ năng đơn giản và tương tự như công việc của những mô đun đã học trước có thể không thực hiện, sẽ đảm bảo quỹ thời gian quy định.

4.2.2. Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

Để xây dựng Đề cương chi tiết chương trình cho từng mô đun tự chọn cũng cần phải phân tích công việc thông qua các phiếu phân tích công việc như các mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

Căn cứ vào mục tiêu môn học/mô đun đào tạo nghề và nội dung chính trong đề cương chi tiết, thời gian và phân bổ thời gian để xây dựng chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn.

Mẫu chương trình chi tiết các mô đun đào tạo nghề tự chọn theo mẫu chương trình chi tiết các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

4.3. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết các môn học/mô-đun nghề bắt buộc trong chương trình dạy nghề của trường

- Đối với các môn học:

Cần căn cứ vào nội dung chính trong Đề cương chi tiết chương trình của từng môn học để xây dựng chương trình chi tiết cho môn học đó, cụ thể như sau:

+ Mục tiêu môn học

+ Nội dung chính về kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề mà người học phải học

+ Phân bổ thời gian cho từng phần, từng chương cụ thể đã được xác định

+ Hướng dẫn thực hiện chương trình.

- Đối với các mô-đun đào tạo nghề:

Chương trình chi tiết của mỗi mô đun đào tạo nghề cần đảm bảo hai nội dung chính:

Nội dung về kiến thức và nội dung về kỹ năng.

Căn cứ để xây dựng chương trình chi tiết các môn học đào tạo nghề là:

+ Khi xây dựng Chương trình chi tiết của mô đun thông thường xây dựng thành một bài học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

+ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng công việc trong “ Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề” chính là những yêu cầu cụ thể để xây dựng nội dung chương trình chi tiết của mỗi bài học trong mô đun tương ứng.

+ Điều kiện thực hiện công việc trong mỗi bài học của mô đun là điều kiện thực hiện của nhiệm vụ tương ứng.

+ Các bước công việc trong một công việc ở từng bài học của mỗi mô đun được căn cứ vào các bước của công việc trong Phiếu phân tích công việc.

+ Tài liệu tham khảo để xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc xem ở trong mục Tài liệu tham khảo và phần Hướng dẫn thực hiện chương trình môn học ở cuối mỗi Đề cương chi tiết chương trình môn học, mô đun đào tạo nghề.

- Nội dung thi : các kiến thức lý thuyết cốt lõi của chương trình đào tạo nghề

- Đánh giá : Điểm lý thuyết được đánh giá theo thang điểm 10, điểm cách biệt là 1.

Mẫu Phiếu đánh giá theo quy định của Tổng cục Dạy nghề.

4.4. Hướng dẫn xây dựng chương trình chi tiết của các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn.

Các môn học và mô đun đào tạo nghề tự chọn được xây dựng dựa trên các tiêu chí đào tạo chuyên sâu cụ thể của từng đơn vị tham gia đào tạo về lĩnh vực tuabin.

Đối với các mô đun tự chọn theo tiêu chí đào tạo chuyên sâu thì cần phải được lựa chọn và xây dựng trên cơ sở phân tích công việc tương ứng với nghề chuyên sâu dự định đưa vào đào tạo để từ đó chọn các nhiệm vụ tương ứng và bước tiếp theo là xác định các kỹ năng cần có của nghề chuyên sâu này để xây dựng các mô đun gồm những bài học cụ thể gắn với từng công việc của nó.

4.5. Hướng dẫn thi, kiểm tra

4.5.1. Kiểm tra sau khi kết thúc môn học

- Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.

- Thời gian kiểm tra:       + Lý thuyết: Không quá 120 phút

                                    + Thực hành: Không quá 8h.

4.5.2. Thi tốt nghiệp

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 120 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Lý thuyết nghề

Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Không quá 180 phút

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24h

 

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi lý thuyết và thực hành

Không quá 24h

 

4.6. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu đào tạo.

Nội dung các hoạt động ngoại khóa bao gồm :

Nội dung

Thời gian

1. Thể dục, thể thao

5h – 6h; 17h – 18h hàng ngày

2. Văn hóa, văn nghệ

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

- Vào ngoài giờ học hàng ngày

- 19h – 21h vào một buổi trong tuần

3. Hoạt động thư viện

Vào các ngày trong tuần

4. Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn TNCSHCM tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật

5. Tham quan, dã ngoại

Mỗi kỳ 1 lần

 

4.7. Các chú ý khác.

Đề cương và chương trình chi tiết các môn học chung bắt buộc theo quy định và hướng dẫn chung của TCDN.

Để sử dụng CTKTĐTCN có hiệu quả, cần chú ý:

- Nghiên cứu hướng dẫn xây dựng CTK TĐTCN, sơ đồ phân tích nghề DACUM, phiếu phân tích công việc, danh mục các công việc theo các cấp trình độ đào tạo nghề và Tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng nghề.

- Phân biệt rõ các thuật ngữ, ví dụ: Thời gian học, thời gian thực học, thời gian thực học tối thiểu, môn học, mô đun đào tạo nghề, môn học/mô đun đào tạo nghề bắt buộc, môn học/mô đun đào tạo nghề tự chọn,...

Các tiêu chuẩn trong nghề được xây dựng theo quy tắc vận hành, quy tắc an toàn cho thiết bị máy móc tương ứng.

Các phương pháp đánh giá, kiểm tra trong CTK TĐTCN được dựa theo hệ thống Tiêu chuẩn kỹ năng nghề, đánh giá và cấp văn bằng chứng chỉ (SSTC).

Khi xây dựng chương trình chi tiết của môn học/mô đun cần chú ý: Các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá phải được trình bày đầy đủ trong các tài liệu hướng dẫn chương trình môn học / mô đun.

Đối với các môn học lý thuyết: ở từng bài ghi rõ các công cụ và phương pháp kiểm tra đánh giá với mỗi mục tiêu đào tạo và nội dung cốt lõi: số lượng câu hỏi, loại câu hỏi và hệ số điểm. Ở cuối mỗi chương và cuối mỗi môn học phải ghi đầy đủ các công cụ kiểm tra đánh giá hết chương, hết môn học, các câu hỏi cởi mở, tự luận (vấn đáp, viết) hay các trọng tâm quan sát, các câu hỏi trắc nghiệm khách quan, các bảng điểm, các thang điểm cần sử dụng.

Đối với các mô đun đào tạo nghề: Cần thiết kế Bảng điểm để đánh giá quy trình theo các bước công việc, các thang điểm theo Tiêu chí để đánh giá sản phẩm và các câu hỏi để kiểm tra, đánh giá kiến thức.

Đối với việc đánh giá thái độ thì giáo viên bộ môn có thể dùng “ sổ theo dõi người học” để ghi chép những quan sát, nhận xét thường xuyên của mình về từng người học và cả lớp./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 28/2008/QĐ-BLĐTBXH về Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho nghề “kỹ thuật tua bin” do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 28/2008/QĐ-BLĐTBXH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 04/04/2008
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Đàm Hữu Đắc
  • Ngày công báo: 28/05/2008
  • Số công báo: Từ số 317 đến số 318
  • Ngày hiệu lực: 12/06/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 10/07/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản