Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 28/2007/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHÍ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH 10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;
Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định Pháp luật về phí và lệ phí;
Căn cứ Thông tư số 96/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá đất;
Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X - kỳ họp thứ 12;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1006/TT-STC-QLGCS ngày 20/6/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

1. Đối tượng nộp phí đấu giá đất: Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho phép tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (gọi tắt là đấu giá đất) theo quy định tại Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đơn vị thu phí đấu giá đất:

- Hội đồng đấu giá đất tỉnh;

- Hội đồng đấu giá đất các huyện, thành phố.

3. Mức thu phí:

a. Trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ:

TT

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

01

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

02

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

03

Trên 500 triệu đồng

500.000

b. Các trường hợp bán đấu giá quyền sử dụng đất khác quyền sử dụng đất quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ:

TT

Diện tích đất

Mức thu (đồng/hồ sơ)

01

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

02

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

03

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

04

Trên 5 ha

5.000.000

Điều 2. Quản lý và sử dụng phí:

1. Cơ quan thu phí được trích để lại 90% tổng số tiền phí đấu giá đất thu được để chi phí cho việc tổ chức đấu giá đất theo quy định hiện hành của Nhà nước, số tiền phí còn lại (10%) đơn vị thu phí nộp vào ngân sách Nhà nuớc theo quy định.

2. Cơ quan thu phí phải thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 80/2004/QĐ-UB ngày 10/3/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành phí đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Hội đồng đấu giá đất tỉnh, Chủ tịch đồng đấu giá đất các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiềm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh;
- VPUB: PVP, KHTH,NNTN, CNXD;
- Trung tâm Công báo và TTĐT;
- Lưu: VT, TCTM.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế