Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 279/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2030, TỶ LỆ 1/10.000

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại tờ trình số 5955/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 và Công văn số 07/UBND-KTN ngày 02 tháng 01 năm 2019, Báo cáo thẩm định số 2719/BXD-QHKT ngày 15 tháng 11 năm 2019 và văn bản số 218/BXD-QHKT ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015, với những nội dung cụ thể như sau:

1. Phạm vi, ranh giới, quy mô

Các địa điểm điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung bao gồm 5 địa điểm, có tổng quy mô diện tích là 58,9 ha (Tỷ trọng 58,9/11.175 ha = 0,5% tổng diện tích tự nhiên toàn thành phố Việt Trì), cụ thể như sau:

- Địa điểm số 1: Vị trí tại phần diện tích phía Nam thuộc khu du lịch Văn Lang (Tên địa danh là đồng Cây Sa), thuộc phường Tiên Cát; quy mô diện tích 6,6 ha;

- Địa điểm số 2: Vị trí tại dải đất phía Bắc và đông Nam, thuộc khu đất quy hoạch trường đại học Hùng Vương, thuộc phường Vân Phú và Dữu Lâu; quy mô diện tích 20,9 ha;

- Địa điểm số 3: Vị trí tại Công ty cổ phần dệt Vĩnh Phú, thuộc phường Nông Trang; quy mô diện tích 17 ha;

- Địa điểm số 4: Vị trí tại khu vực trung tâm xã Trưng Vương; quy mô diện tích 8,4 ha;

- Địa điểm số 5: Vị trí phía tây phường Vân Phú, hiện là Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, tiếp giáp với đường Trường Chinh và Ủy ban nhân dân phường Vân Phú; quy mô diện tích 6 ha.

2. Điều chỉnh chức năng sử dụng đất

Chức năng sử dụng đất tại các khu vực trước và sau điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung được thể hiện trong bảng dưới đây:

TT

Chức năng sử dụng đất

Theo QHC 2015
(Số 1214/QĐ-TTg)

Đề xuất điều chỉnh Cục bộ QHC

So sánh
(tăng +; giảm -)
(ha)

Diện tích (ha)

Chỉ tiêu (m2/ng)

Diện tích (ha)

Chỉ tiêu (m2/ng)

I

Đất dân dụng

 

 

 

 

 

1

Đất hỗn hợp (ở, thương mại, dịch vụ)

84,2

1,6

90,2

1,7

+ 6

2

Đất đơn vị ở mới

978

45

1030,9

46

+ 52,9

II

Đất ngoài dân dụng

 

 

 

 

 

1

Đất giáo dục đào tạo (Trường Đại học Hùng Vương, Cao đẳng nghề...)

 

40 m2/hs

 

40 m2/hs

-26,9

3. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tại các địa điểm

a) Địa điểm số 1

- Vị trí: là một phần diện tích đất phía Nam Khu du lịch Văn Lang (Tên địa danh là đồng Cây Sa). Thuộc địa giới hành chính phường Tiên Cát;

- Quy mô diện tích: 6,6 ha;

- Quy hoạch chung năm 2015 định hướng chức năng là mặt nước (số hiệu 58). Điều chỉnh chức năng sử dụng đất thành đất đơn vị ở mới kết hợp dịch vụ du lịch (tuyến phố đi bộ và quảng trường nhạc nước). Đối với phần diện tích mặt nước bị giảm đi do điều chỉnh quy hoạch chung sẽ bổ sung, bằng việc điều chỉnh quỹ đất quy hoạch là đất ở mới thuộc phường Vân Phú sang thành đất cây xanh mặt nước (tại vị trí đầm Trằm Má và đồng Sọc, thuộc địa bàn phường Vân Phú).

b) Địa điểm số 2

- Vị trí: dải đất phía Bắc và phía Đông Nam, thuộc phạm vi khu đất quy hoạch xây dựng trường Đại học Hùng Vương. Khu đất thuộc địa giới hành chính các phường Vân Phú và phường Dữu Lâu;

- Quy mô diện tích: 20,9 ha;

- Chức năng theo quy hoạch chung 2015 (số hiệu khu đất là: 19) là đất Giáo dục đào tạo. Điều chỉnh chức năng khu đất nêu trên thành đất đơn vị ở mới và đất tái định cư. Phần diện tích còn lại của trường phải đảm bảo đủ chỉ tiêu diện tích đất đai theo các quy chuẩn xây dựng, quy định của pháp luật hiện hành.

c) Địa điểm số 3

- Vị trí: tại trung tâm thành phố, thuộc địa giới hành chính phường Nông Trang, hiện là Công ty cổ phần dệt Vĩnh Phú;

- Quy mô diện tích: 17 ha;

- Chức năng theo quy hoạch chung 2015 là: công cộng, thương mại, dịch vụ (số hiệu 43). Điều chỉnh chức năng thành đất đơn vị ở mới.

d) Địa điểm số 4

- Vị trí: tại vị trí khu vực trung tâm xã Trưng Vương;

- Quy mô diện tích: 8,4 ha;

- Quy hoạch chung năm 2015 chưa xác định chức năng (kí hiệu khu đất là đất khác: K). Điều chỉnh chức năng khu đất thành đất ở mới (đơn vị ở, khu ở).

đ) Địa điểm số 5

- VỊ trí: tại địa bàn phường Vân Phú (tiếp giáp với đường Trường Chinh và Ủy ban nhân dân phường Vân Phú);

- Quy mô diện tích: 6,0 ha;

- Chức năng theo quy hoạch chung 2015 là đất Giáo dục đào tạo (trường Cao đẳng nghề Phú Thọ). Điều chỉnh chức năng khu đất thành đất sử dụng hỗn hợp (ở thương mại, dịch vụ và kết hợp sản xuất...).

4. Các nội dung khác được giữ nguyên như Quyết định số 1214/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030;

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm:

a) Cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy định tại Điều 1 Quyết định này vào hồ sơ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, đồng thời tổ chức công bố, công khai quy hoạch điều chỉnh theo quy định.

b) Tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực dự án liên quan đến điều chỉnh cục bộ, theo nguyên tắc đảm bảo kết nối các khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị, tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan, đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, tuân thủ quy định của Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật liên quan.

c) Kiểm tra, rà soát, đánh giá kế hoạch thực hiện các dự án tại các khu vực điều chỉnh cục bộ; bố trí diện tích đảm bảo tiêu chuẩn tối thiểu trở lên diện tích xây dựng trường Đại học Hùng Vương, các khu cây xanh công viên, cây xanh cảnh quan theo quy hoạch được điều chỉnh; cân đối quỹ đất cây xanh sử dụng công viên công cộng đảm bảo quy chuẩn và bố trí phù hợp theo các phân khu chức năng.

2. Bộ Xây dựng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện theo điều chỉnh cục bộ thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 được phê duyệt.

3. Các bộ, ngành trung ương liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện Quy hoạch chung thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CN (2). Tuấn

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng