Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2784/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 08 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 DIỆN RỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 06/12/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Công điện khẩn số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh;

Căn cứ Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Theo Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 2736/TTr-SYT ngày 30 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Phương án) với các nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế ở bệnh viện và người dân ở các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, khó thở,...) để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời; giúp các cơ quan chuyên môn nhanh chóng có các biện pháp triển khai kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

a) Đảm bảo số lượng nhân lực có kỹ năng lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 theo quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế.

b) Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của các cơ sở xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime -PCR.

c) Công suất xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR đáp ứng được số lượng mẫu bệnh phẩm được lấy theo Kế hoạch đã đề ra.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm

a) Đối tượng lấy mẫu xét nghiệm

- Tất cả các trường hợp sinh sống trong khu vực áp dụng biện pháp cách ly vùng, khu vực do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) quyết định theo Phương án số 77/PA-BCĐ ngày 16/4/2020 của Ban Chỉ đạo về tổ chức cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Các trường hợp là bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người từng làm việc, thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và các bệnh viện có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; Các trường hợp đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trong các Thông báo khẩn của Bộ Y tế và Bản tin của Ban Chỉ đạo.

- Các trường hợp có liên quan đến lộ trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 cũng thời điểm với bệnh nhân hoặc người dân sinh sống trong khu vực lưu trú của bệnh nhân (tổ dân phố bệnh nhân lưu trú và 03 tổ dân phố liền kề).

- Các trường hợp nguy cơ cao mắc bệnh khác theo đề xuất của Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

b) Đảm bảo năng lực xét nghiệm tại chỗ

- Tổ chức tập huấn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho tất cả kỹ thuật viên xét nghiệm của các bệnh viện đóng trên địa bàn.

- Thành lập, chỉ đạo, quản lý, điều động các tổ cơ động lấy mẫu xét nghiệm.

- Đảm bảo các nguồn lực xét nghiệm số lượng lớn, trả lời kết quả xét nghiệm chính xác, nhanh chóng.

2. Tổ chức xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2

Căn cứ năng lực xét nghiệm hiện nay của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, Sở Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công, điều phối các cơ sở y tế tham gia xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Có trách nhiệm là đầu mối trong việc tiếp nhận, điều phối mẫu bệnh phẩm và thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2.

- Bệnh viện Đà Nẵng (trong giai đoạn phong tỏa): Có trách nhiệm xét nghiệm cho các đối tượng là nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang cách ly tại bệnh viện. Trong trường hợp vượt quá năng lực xét nghiệm thì báo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để phối hợp giải quyết.

- Bệnh viện Phổi: Có trách nhiệm xét nghiệm cho các đối tượng là nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang cách ly tại bệnh viện và đối tượng xét nghiệm diện rộng khu vực quận Liên Chiểu. Trong trường hợp vượt quá năng lực, đề nghị báo về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để phối hợp giải quyết.

- Đối với các cơ sở có thể đáp ứng một phần điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhân lực có thể tham gia thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS- CoV-2 bằng phương pháp Realtime-PCR: dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Đoàn chuyên gia Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur Hồ Chí Minh..., có phương án nâng cấp, cải tạo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực đề xuất các cấp thẩm quyền xem xét việc cho phép tham gia thực hiện xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện Phương án trên địa bàn thành phố.

b) Đảm bảo các nguồn lực để xét nghiệm số lượng lớn; tăng tốc tiến độ xét nghiệm và trả lời kết quả chính xác, nhanh chóng để kịp thời xác định khoanh vùng các trường hợp và khu vực nguy cơ; tổ chức cách ly hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp phù hợp.

c) Thành lập, chỉ đạo, quản lý, điều động, cung cấp đầu mối các tổ cơ động lấy mẫu xét nghiệm.

d) Đề xuất, chỉ định các khu vực, đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, không bỏ sót các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao; đề xuất thời gian, địa điểm xét nghiệm SARS-CoV-2; thông báo để các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện.

2. Sở Tài chính

Có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước trong công tác phòng, chống dịch theo quy định; kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND thành phố xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Công an thành phố

Phối hợp giám sát, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực lấy mẫu xét nghiệm và phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện xử lý những vấn đề phát sinh liên quan thuộc thẩm quyền.

4. Bảo hiểm xã hội thành phố

Thực hiện thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với người có thẻ BHYT theo quy định.

5. UBND các quận, huyện

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị chức năng liên quan lập danh sách người dân trong khu vực cần lấy mẫu xét nghiệm.

b) Phối hợp giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ cơ sở vật chất (bàn, ghế...) trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm.

6. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với Sở Y tế, Công an thành phố, chính quyền địa phương trong công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

a) Đối với đối tượng lấy mẫu xét nghiệm là người bệnh có thẻ BHYT phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và người nhiễm COVID-19 đang khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế: chi phí xét nghiệm được thanh toán từ Quỹ Bảo hiểm y tế.

b) Đối với các đối tượng còn lại thuộc khoản a, Mục 1, Chương IV và công tác tổ chức triển khai kế hoạch: từ nguồn ngân sách thành phố Đà Nẵng

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận huyện và các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện Phương án ngay, đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; Giám đốc Công an thành phố; Chủ tịch UBND các quận huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo;
- VP ĐBQH, HĐND&UBND TP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lưu: VT, VHXH(Tuấn Anh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trung Chinh