Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2780/2017/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1891/TTr-SLĐTBXH ngày 15/6/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số 295/BCTĐ-STP ngày 20/7/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Đăng Quyền

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2780/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực thi các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Nêu cao được tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ nhưng không chồng chéo trong chỉ đạo điều hành.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm về công tác quản lý lao động người nước ngoài.

3. Thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc quản lý và sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; xử lý theo thẩm quyền những vi phạm của tổ chức, cá nhân sử dụng lao động người nước ngoài và người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

4. Cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình lao động là người nước ngoài làm việc trong các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài.

Điều 4. Phương thức phối hợp

Tùy theo tính chất, nội dung công việc cụ thể để lựa chọn một trong các phương thức phối hợp sau:

1. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các hoạt động có liên quan đến việc quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

3. Thông qua tổ chức lấy ý kiến tại các hội nghị.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ

Điều 5. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa xây dựng các tin bài nhằm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phóng sự, tin bài có liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

- Cập nhật các văn bản pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; các tin bài, phóng sự có liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên Cụm thông tin đối ngoại của tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan xây dựng các tin bài nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 6. Phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm về công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Công an tỉnh, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm về công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 7. Phối hợp thanh tra, kiểm tra

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Chủ trì, chỉ đạo, đôn đốc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm tăng cường công tác quản lý lao động người nước ngoài đến cư trú và làm việc.

b) Sau khi tiếp nhận đầy đủ thông tin về người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan thành lập đoàn công tác đến tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động người nước ngoài kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh

Cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hàng năm nhằm đảm bảo trật tự an ninh ổn định và quản lý hiệu quả đối với người lao động nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Cử cán bộ tham gia đoàn công tác theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật lao động liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

Điều 8. Phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo định kỳ hằng quý, 6 tháng và hằng năm về tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có trách nhiệm:

Theo dõi, tổng hợp tình hình lao động là người nước ngoài làm việc tại các tổ chức, cá nhân trong các khu công nghiệp; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, sáu tháng, hàng năm và đột xuất gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Công an tỉnh có trách nhiệm:

Định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng quý sau) thông báo danh sách lao động người nước ngoài đã được cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, xác nhận tạm trú, gia hạn tạm trú làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, quản lý.

4. Sở Công thương có trách nhiệm:

Định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng quý sau) cung cấp các thông tin về văn phòng đại diện mới, văn phòng đại diện điều chỉnh giấy phép; văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động của thương nhân nước ngoài gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp.

5. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 của tháng đầu quý sau) cung cấp số liệu về tình hình cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Lao động - TBXH để quản lý, theo dõi.

6. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

Định kỳ hằng quý (trước ngày 05 của tháng quý sau) cung cấp danh sách các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài thuộc ngành quản lý hoặc cấp giấy phép hoạt động gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, tổng hợp.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa có trách nhiệm chủ trì, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quy chế này

3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.