Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2772/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC  ĐIỀU CHÍNH GIẢM GIÁ BÁN XĂNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16/1/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý kinh doanh xăng, dầu;
Căn cư tình hình giá xăng dầu thị trường thế giới trong thời gian gần đây, sau khi thống nhất với Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Cho phép doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối được giảm 500 đồng/lít đối với mỗi chủng loại xăng so với giá định hướng quy định tại Quyết định số 58/2005/QĐ-BTC ngày 17/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá định hướng xăng dầu năm 2005; mức giá xăng bán lẻ mới (đã bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế được quy định thống nhất trong cả nước đối với của từng chủng loại xăng, cụ thể như sau:

- Xăng không chì RON 92: 9500 đồng/lít

- Xăng không chì RON 90: 9300 đồng/lít

- Xăng không chì RON 83: 9100 đồng/lít

- Giá các chủng loại xăng khác do doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối quy định mức giảm cụ thể trên cơ sở giá bán thực tế của từng chủng loại xăng chuẩn trên cùng thị trường.

- Đối với địa bàn xa cảng quốc tế tiếp nhận xăng dầu (quy định tại Quyết định số 0674/2004/QĐ-BTM ngày 31/5/2004 của Bộ Thương mại) được phép cộng tối đa không quá 2% so với giá bán trên.

Điều 2: Địa điểm bán hàng:

- Bán buôn: xăng được giao tại kho trung tâm tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua;

- Bán lẻ: xăng được bán tại cửa hàng xăng dầu và cửa hàng đại lý bán lẻ xăng dầu ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 3: Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối và Sở Thương mại/ Sở Thương mại – Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương:

1. Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối: kiểm kê số lượng các chủng loại xăng theo quy định hiện hành trước khi điều chỉnh giảm giá bán xăng, không để xảy ra tiêu cực và bảo đảm hoạt động kinh doanh thông suốt. Phải liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi phạm giá bán xăng của các doanh nghiệp thành viên và hệ thống phân phối thuộc mình quản lý.

2. Sở Thương mại/ Sở Thương mại – Du lịch phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện giá bán xăng tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật hoặc báo cáo có thẩm quyền xử lý.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ 06 giờ ngày 22 tháng 11 năm 2005./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Khoan, Phạm Gia Khiêm (để báo cáo)
- Văn phòng TW Đảng, Ban Kinh tế TW;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND và Sở Thương mại các tỉnh, thành phố (để kiểm tra việc thực hiện);
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối;
- Cục QLTT (để kiểm tra việc thực hiện)
- Lưu: VT, các Vụ: CSTTTN, XNK, KH&Đầu tư

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Phan Thế Ruệ