Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2758/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA THANH TRA TỈNH NĂM 2019

CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

n cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Thực hiện Công văn số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 647/TTr-TTr ngày 14/11/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh Quảng Trị năm 2019 nêu tại Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Thanh tra tỉnh triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch đã được phê duyệt; thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về Kế hoạch thanh tra; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Đối với thanh tra chuyên đề, chuyên đề diện rộng, Thanh tra tỉnh thực hiện theo sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

Điều 3. Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào Quyết định này để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của đơn vị, tránh trùng lắp, chồng chéo về đối tượng và thời gian; phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra đúng theo quy định của Luật Thanh tra.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3, Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ;
- Cục TT; Cục PCTN TTCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

KẾ HOẠCH THANH TRA CỦA THANH TRA TỈNH NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

STT

ĐỐI TƯỢNG THANH TRA

NỘI DUNG, PHẠM VI THANH TRA

I

Thanh tra chuyên đề

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo (theo hướng dẫn của TTCP tại Công văn số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018)

II

Thanh tra kinh tế - xã hội

1

Các Chủ đầu tư theo Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và số 12 năm 2017

2

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh

Thanh tra công tác quản lý tài chính năm 2017-2018.

3

Sở Giao thông - Vận tải và các đơn vị trực thuộc

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý tài chính, ngân sách tại Sở Giao thông vận tải và hai đơn vị trực thuộc: Trường Trung cấp nghề GTVT Quảng Trị và Đoạn quản lý đường sông trong 02 năm 2017-2018

4

Bệnh viện tỉnh

Thanh tra công tác quản lý tài chính của Bệnh viện tỉnh năm 2018 và các chương trình, dự án từ năm 2016-2018

5

UBND huyện Triệu Phong

Thanh tra công tác chấp hành pháp luật về quản lý tài chính ngân sách năm 2018 và các chương trình, dự án năm 2016-2018

6

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải trong 02 năm 2017-2018

7

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải

Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật trong hoạt động SXKD tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải trong 02 năm 2017-2018.

III

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

1

UBND huyện Hải Lăng

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2

UBND huyện Gio Linh

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

IV

Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

1

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh

Thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về PCTN

2

Trung tâm Bảo tồn Danh thắng - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về PCTN

Kế hoạch này bao gồm:

+ 01 cuộc thanh tra chuyên đề.

+ 07 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội.

+ 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

+ 02 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng./.