Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2746/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 12 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Xây dựng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đau tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9 (Ban 9) tại các Tờ trình số 238/TTr-BQL9 ngày 24/9/2013 và Tờ trình số 259/TTr-BQL9 ngày 11/10/2013 về việc trình duyệt các Tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc gói thầu CN/TV-7: Nghiên cứu, biên soạn Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật cho các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Khi áp dụng cần đảm bảo đồng bộ với hệ thống các tiêu chuẩn được áp dụng và phải phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh xây dựng và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành;

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 9, Giám đốc các Ban Quản lý dự án chống ngập khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức và cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KHCN, XDCT (30b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Phụ lục

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

ÁP DỤNG CHO CÁC DỰ ÁN THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định 2746/QĐ -BNN-KHCN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

1.

TCCN 01:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thành phần, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật khảo sát địa chất công trình giai đoạn thiết kế kỹ thuật

2.

TCCN 02:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nội dung, khối lượng và yêu cầu kỹ thuật công tác thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý lực học của đất phục vụ cho thiết thế kỹ thuật

3.

TCCN 03:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu đối với công tác thí nghiệm cọc xử lý nền móng công trình

4.

TCCN 04:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu đối với công tác thí nghiệm mô hình thủy lực cống kiểm soát triều

5.

TCCN 06:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Tải trọng tác động và tổ hợp tải trọng trong thiết kế cửa van

6.

TCCN 13:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết kế cửa van kéo đứng (cửa van phẳng)

7.

TCCN 14:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Thiết kế cửa van cung

8.

TCCN 15:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Yêu cầu kỹ thuật chủ yếu thiết kế hệ thống đóng mở kiểu xi lanh thủy lực

9.

TCCN 20:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Vật liệu chế tạo cửa van thép

10.

TCCN 21:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Chế tạo cửa van thép

11.

TCCN 30:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiệm thu công tác chế tạo cửa van thép

12.

TCCN 31:2013

Tiêu chuẩn kỹ thuật - Nghiệm thu công tác lắp đặt cửa van thép

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2746/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 12 Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án thuộc Quy hoạch Thủy lợi Chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 2746/QĐ-BNN-KHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/11/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Hoàng Văn Thắng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 19/11/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản