Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2718/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRẠM Y TẾ XÃ ĐẠ LÂY, HUYỆN ĐẠ TẺH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1684/TTr-SXD ngày 01/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Trạm y tế xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

a) Nội dung điều chỉnh: điều chỉnh giảm trừ khối lượng xây lắp có trong đơn giá hợp đồng.

b) Nội dung bổ sung:

- Nhà để xe với diện tích 36m2, chiều cao 3,5m; kết cấu khung, vì kèo thép hình liên kết với móng bằng bulong, mái lợp tôn, nền bê tông đá 1x2, M200.

- Lò đốt rác với diện tích 1,69m2, chiều cao 4,1m; kết cấu móng đá chẻ, xây gạch xung quanh, nắp lò bằng đan bê tông cốt thép.

- Hầm chứa tro khối tích 8m3; kết cấu bản đế, vách, nắp hầm bê tông cốt thép.

- Mương thoát nước mưa dài 8,5m, rộng 0,7m, sâu 0,5m; thành mương xây đá chẻ, nắp đan bê tông cốt thép.

- Tường chắn đất hàng rào dài 91,5m; kết cấu xây đá chẻ.

- Sân bê tông nhà trạm với diện tích 242,58m2; kết cấu nền bê tông đá 4x6, M100, mặt sân bê tông đá 1x2, M200.

- Bảng hiệu diện tích 3.15m2, khung thép hình ốp tôn và kẻ chữ.

- Cải tạo, sửa chữa dãy nhà trạm cũ với diện tích 100m2 (sơn tường, chống thấm mái).

2. Tổng mức đầu tư (giá trị dự toán bao gồm thuế giá trị gia tăng): 3.214.163.000 đồng (không thay đổi), trong đó cơ cấu vốn đầu tư điều chỉnh lại như sau:

- Chi phí xây lắp                        :     2.893.652.676 đồng;

- Chi phí QLDA                          :         66.396.113 đồng;

- Chi phí tư vấn                         :        221.184.637 đồng;

- Chi phí khác                            :         24.956.469 đồng;

- Chi phí dự phòng                    :           7.973.105 đồng.

3. Các nội dung khác của dự án, thực hiện theo Quyết định số 165/QĐ-KHĐT ngày 31/10/2014 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, VX3.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa