Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 271/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ VÀ BÃI BỎ NGÀNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 56/TTr-STP ngày 23 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có danh mục và nội dung chi tiết từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính: số 3, 4 và 12, khoản X, Mục A, Phần I tại Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (t/h);
- Bộ Tư pháp (b/c);

- Cục kiểm soát TTHC - VPCP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ NGÀNH TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp: 10 TTHC

I. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 02 TTHC

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Đấu giá tài sản: 01 thủ tục

01

Đăng ký danh sách đấu giá viên, thay đổi, bổ sung danh sách đấu giá viên

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý: 01 thủ tục

01

Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

II. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 05 TTHC

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hộ tịch: 03 thủ tục

01

Đăng ký nhận cha, mẹ, con, có yếu tố nước ngoài

02

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

03

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Lĩnh vực Bồi Thường Nhà nước: 02 thủ tục

01

Phục hồi danh dự

02

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

III. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: 03 TTHC

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực Hộ tịch: 02 thủ tục

01

Đăng ký kết hôn

02

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Lĩnh vực Bồi Thường Nhà nước: 01 thủ tục

01

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

B. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: 01 TTHC

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Hộ tịch: 01 thủ tục

01

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Thông tư số 15/2015/TT- BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp

C. Thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 03 TTHC

STT

Lĩnh vực/Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định bãi bỏ

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý: 03 thủ tục

01

Yêu cầu Trợ giúp pháp lý

Quyết định số 2434/QĐ-BTP ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

02

Giải quyết khiếu nại về Trợ giúp pháp lý

03

Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Bãi bỏ thủ tục số 12, khoản X, Mục A, Phần I bị trùng lặp thủ tục số 07, khoản X, Mục A, Phần I tại Quyết định 183/QĐ- UBND ngày 27/3/2020

Tổng cộng: 11 Thủ tục hành chính (cấp tỉnh 02 thủ tục, cấp huyện 06 thủ tục, cấp xã 03 thủ tục)

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN