Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 270-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 1993

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT "CHIẾN LƯỢC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2000" 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;
Xét tờ trình của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt "Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình đến năm 2000" do Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình xây dựng.

Điều 2. Giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chiến lược này; đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh văn bản Chiến lược cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của từng vùng, từng địa phương. Chiến lược thông tin - giáo dục - truyền thông dân số và kế hoạch hoá gia đình (1992-2000) đã được phê duyệt tại Quyết định số 315-CT ngày 24-8-1992 cần được hiệu chỉnh theo đúng tinh thần của Chiến lược dân số - kế hoạch hoá gia đình này.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)