Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 27/2008/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ, ĐĂNG KÝ CON DẤU.

UỶ BAN NHÂN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;
Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;
Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 546/TTr-KHĐT ngày 17/11/2008, về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh Lạng Sơn, về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BCĐ CCHC của CP;
- Các Bộ: KH-ĐT, CA, TC, NV;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ TP;
- TT.Tỉnh ủy,
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Sở: Nội vụ, Tư pháp;
- PVP, các P.CV;
- Báo Lạng Sơn, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ, ĐĂNG KÝ CON DẤU.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 21/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trình tự, thủ tục và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu khi thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Công an tỉnh.

Điều 3. Kết quả giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu

1. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế (đối với chi nhánh, văn phòng đại diện).

2. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký con dấu là con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

Điều 4. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính quy định tại Điều 1 Quy chế này, có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; viết và trao Phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quy chế này; chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Công an tỉnh để giải quyết; đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền theo đúng thời hạn quy định.

2. Kết quả được trả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông bao gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế.

3. Kết quả được trả tại Công an tỉnh bao gồm: Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và con dấu.

4. Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả.

Điều 5. Lệ phí giải quyết thủ tục hành chính

Khi đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải nộp lệ phí theo quy định. Mức thu lệ phí được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư và tại Phòng PC13, Công an tỉnh.

Chương II

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ, ĐĂNG KÝ CON DẤU

Điều 6. Hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu

1. Bao gồm các loại hồ sơ quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

2. Bản kê khai thông tin đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quy chế này.

3. Phiếu lựa chọn dịch vụ khắc dấu, loại dấu.

Điều 7. Thời hạn giải quyết.

1. Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập mới, đăng ký thuế tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký con dấu (gồm khắc dấu và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu) tối đa 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Điều 8. Quy trình phối hợp giải quyết các thủ tục

1. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi tới Cục Thuế bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp) hoặc bản sao Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện) và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.

Việc gửi và nhận thông tin giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Thuế theo phương thức gửi và nhận bằng bản giấy hoặc thông qua máy Fax.

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế thông báo kết quả mã số doanh nghiệp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Sau khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Trả kết quả cho doanh nghiệp.

b) Gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện đã cấp đến Cục Thuế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan.

c) Thông tin cho Cơ sở khắc dấu được doanh nghiệp lựa chọn đến nhận hồ sơ khắc dấu của doanh nghiệp. Hồ sơ khắc dấu gồm: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện và bản phô tô chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

4. Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ khắc dấu, Cơ sở khắc dấu thực hiện khắc dấu và chuyển hồ sơ và con dấu đến Công an tỉnh.

5. Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và con dấu của doanh nghiệp do Cơ sở khắc dấu chuyển đến, Công an tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đăng ký để trả con dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu cho doanh nghiệp.

Trong trường hợp không thể giải quyết các thủ tục hành chính đúng thời hạn quy định, thì các cơ quan liên quan phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do chậm giải quyết để Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông thông báo kịp thời đến tổ chức, cá nhân biết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Có trách nhiệm niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông về thủ tục, trình tự giải quyết các thủ tục hành chính, mức thu lệ phí quy định tại Quy chế này.

b) Đảm bảo về cơ sở vật chất, nhân sự của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả liên thông để triển khai thực hiện tốt cơ chế liên thông.

c) Định kỳ báo tình hình thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu về Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cục Thuế, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, đúng hạn và phối hợp giải quyết những vướng mắc, khiếu nại của các tổ chức, cá nhân về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, đăng ký con dấu./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN