Hệ thống pháp luật

BỘ KHO HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/2006/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 18  tháng 12  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÁC ĐỊNH DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Khu Công nghệ cao;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND Tp Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Hà Tây
- Ban quản lý Khu CNC Hoà Lạc, Khu CNC Tp Hồ Chí Minh
- Công báo VPCP;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lư­u VT, CNC, PC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Tiến

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 27/2006/QĐ-BKHCN về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 27/2006/QĐ-BKHCN
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 18/12/2006
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Lê Đình Tiến
  • Ngày công báo: 01/01/2007
  • Số công báo: Từ số 5 đến số 6
  • Ngày hiệu lực: 16/01/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản