Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2670/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 24 tháng 9 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 99/TTr-SGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 (tám) thủ tục hành chính bị bãi bỏ tại Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Cổng Thông tin điện tử của t
nh (file điện tử);
- Lưu: VT, NCKSTT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 2670/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Thái Bình).

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy đnh vic bãi bỏ thủ tục hành chính

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Chấp thuận sử dụng đường bộ do cấp huyện quản lý vào các hoạt động văn hóa hoặc các hoạt động khác không vì mục đích giao thông (Thủ tục số 01, Phn I. Lĩnh vực đường bộ tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

Quyết đnh số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác (Thủ tục số 02, Phần I. Lĩnh vực đường bộ tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

3

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác (Thủ tục s 03, Phn I. Lĩnh vực đường bộ tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

4

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do cấp huyện quản lý đang khai thác (Thủ tục số 04, Phần I. Lĩnh vực đường bộ tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

5

Chấp thuận và cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường huyện đang khai thác (Thủ tục số 05, Phn I. Lĩnh vực đường bộ tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

6

Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với hệ thống đường huyện đang khai thác (Thủ tục s 06, Phần I. Lĩnh vực đường bộ tại Phụ lục kèm theo Quyết định s 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

7

Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường huyện đang khai thác (Thủ tục s 07, Phần I. Lĩnh vực đường bộ tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh)

8

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường huyện đang khai thác (Thủ tục s 08, Phn I. Lĩnh vực đường bộ tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 939/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 ca UBND tỉnh)