Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 267-CT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KỊP THỜI CHO CÁC CƠ QUAN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật báo chí ban hành ngày 2 tháng 1 năm 1990;
Căn cứ Quyết định số 244-NQ/HĐNN8 ngày 31 tháng 3 năm 1990 về việc thành lập Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch;
Để kịp thời cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách của Nhà nước, trước hết của Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về các mặt kinh tế - xã hội, cho Thông tấn xã Việt Nam, Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Trung ương và các báo chí khác ở trung ương và địa phương (gọi tắt là báo chí),

QUYẾT ĐỊNH:

1. Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với cơ quan biên tập các báo, đài, nhà xuất bản để thông báo kịp thời về nội dung các chính sách, chủ trương, các quyết định của Hội đồng Bộ trưởng và của các Bộ. Người thông báo trong các cuộc họp này là lãnh đạo bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch hoặc đại diện các Bộ, các ngành có vấn đề cần thông báo.

2. Bộ trưởng Bộ văn hoá - Thông tin - Thể thao và du lịch phân công một Thứ trưởng chịu trách nhiêm thông tin cho báo chí các quyết đinh, chủ trương của Hội đồng Bộ trưởng. Đồng chí Thứ trưởng này được dự các phiên họp cần thiết của Hội đồng Bộ trưởng, Thường vụ Hội đồng Bộ trưởng và các cuộc họp làm việc của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng với các ngành, các địa phương, được lãnh đạo Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng thường xuyên thông báo các chủ trương, quyết định mới của Hội đồng Bộ trưởng.

Ngoài các cuộc họp các báo do Bộ văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch tổ chức, khi cần thiết các Bộ khác trực tiếp họp với đại diện các báo có liên quan để thông báo cụ thể các quyết định, chủ trương của Bộ.

3. Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng phân công một Phó chủ nhiệm thường xuyên thông báo, cung cấp các tài liệu cần thiết cho bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch để thông tin cho báo chí.

4. Các đồng chí Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)