Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 265-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN VIỆN KHOA HỌC TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VIỆT NAM ĐẶT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Căn cứ vào nghị định của Hội đồng Chính phủ số 118-CP ngày 20-5-1975 về việc thành lập Viện Khoa học Việt Nam;
Xét đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay thành lập Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. – Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan nghiên cứu khoa học, thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật của Viện khoa học Việt Nam theo sự phân công của Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam. Trong những năm trước mắt, tập trung:

- Nghiên cứu áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào những ngành sản xuất có khả năng phát triển mạnh ở các tỉnh phía Nam như nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến thực phẩm;

- Góp phần vào việc điều tra, đánh giá, khai thác và sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên và điều kiện địa lý đặc thù của vùng lãnh thổ phía Nam;

- Đặt nền móng cho việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhiệt đới mà trọng tâm là sinh học nhiệt đới;

- Tiếp tục góp phần tập hợp những trí thức mới được giải phóng và trí thức Việt kiều đã về nước, đóng góp sức lực và trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 3. – Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do một phân viện trưởng phụ trách và có một số phân viện phó giúp việc.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh do Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam quy định trên nguyên tắc tinh giản bộ máy, tổ chức biên chế gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả thiết thực. Biên chế của Phân viện khoa học Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tính trong tổng số biên chế chung của Viện khoa học Việt Nam.

Điều 4. - Đồng chí Viện trưởng Viện khoa học Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng