Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2642/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính ;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính ;

Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-BTC ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 511/TTr-STC ngày 10 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT3,4.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số: 2642/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Thủ tục Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Do căn cứ pháp lý của TTHC này hết hiệu lực (Nghị định số 59/2011/NĐ- CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ được thay thế bằng Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và Nghị định này không có TTHC

Thủ tục hành chính số thứ tự 01, 02, 03; TTHC số thứ tự từ 09 đến 19 được công bố tại Quyết định số 5303/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố 21 thủ tục hành chính được chuẩn hóa tên và nội dung trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp áp dụng tại cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai

2

Thủ tục Phê duyệt phương án cổ phần hóa thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh

3

Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đã được thay thế bằng Luật Thủy lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ do Bộ Nông nghiệp chủ trì xây dựng (chuyển TTHC sang Bộ NN quản lý)

4

Thủ tục báo cáo định kỳ tại địa phương

Nội dung này là nghiệp vụ quản lý nhà nước, không phát sinh giải quyết công việc cụ thể cho cá nhân, tổ chức

5

Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê đất, thuê mặt nước

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ thay thế Nghị định 210/2013/NĐ- CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ (chuyển sang thủ tục của Bộ Kế hoạch đầu tư)

6

Thủ tục tạm ứng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

7

Thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ thay thế Nghị định 210/2013/NĐ- CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ (chuyển sang thủ tục của Bộ Kế hoạch đầu tư)

8

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

9

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ thay thế Nghị định 210/2013/NĐ- CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ (chuyển sang thủ tục của Bộ Kế hoạch đầu tư)

10

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

11

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ

12

Thủ tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

13

Thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

14

Thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển