Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2629/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 17 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỒ SƠ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, HỒ SƠ MỜI SƠ TUYỂN, HỒ SƠ QUAN TÂM, HỒ SƠ YÊU CẦU, HỒ SƠ MỜI THẦU, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1528/SKHĐT-XDCB ngày 01 tháng 8 năm 2007 về việc thực hiện Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và ủy quyền phân cấp thẩm định, phê duyệt hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả chỉ định thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về ủy quyền, phân cấp thẩm định, phê duyệt hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án thuộc tỉnh quản lý như sau:

1. Kế hoạch đấu thầu:

- Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn, gói thầu xây lắp, thiết bị thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị thuộc dự án do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư theo phân cấp ủy quyền.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, thiết bị do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa quyết định đầu tư trên cơ sở báo cáo thẩm định của phòng Tài chính - Kế hoạch.

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư trên cơ sở báo cáo thẩm định của bộ phận chuyên môn giúp việc do địa phương phân công, nếu đơn vị nào chưa tổ chức được bộ phận giúp việc đủ năng lực thẩm định thì trước mắt giao phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định kế hoạch đấu thầu cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt.

2. Hồ sơ mời sơ tuyển (áp dụng đối với các gói thầu phải sơ tuyển):

Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển do bên mời thầu lập.

3. Hồ sơ quan tâm (áp dụng đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn):

Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ quan tâm.

4. Hồ sơ yêu cầu (áp dụng đối với các gói thầu chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh):

Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ yêu cầu.

5. Hồ sơ mời thầu

* Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở quản lý xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc chuyên ngành quản lý đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

* Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa quyết định đầu tư. Cơ quan thẩm định hồ sơ mời thầu trình Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phê duyệt là phòng Hạ tầng Kinh tế hoặc phòng Kinh tế hoặc phòng Quản lý Đô thị các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

* Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt hồ sơ mời thầu các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư trên cơ sở hồ sơ mời thầu được thẩm định. Địa phương nào chưa có bộ phận giúp việc đủ năng lực thực hiện việc thẩm định, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn giúp thẩm định hồ sơ mời thầu cho phường, xã, thị trấn.

6. Kết quả lựa chọn nhà thầu:

a. Kết quả đấu thầu:

- Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị có giá trị từ 05 tỷ đồng trở lên và các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp thiết bị có giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng thuộc các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

- Ủy quyền cho Giám đốc Sở quản lý xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị có giá trị nhỏ hơn 03 tỷ đồng và các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng thuộc chuyên ngành quản lý đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư, sau khi được phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định, trình duyệt.

- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư trên cơ sở báo cáo thẩm định của bộ phận giúp việc chuyên môn do địa phương phân công, nếu đơn vị nào chưa tổ chức được bộ phận giúp việc đủ năng lực thẩm định thì giao phòng Tài chính Kế hoạch thẩm định kết quả đấu thầu làm cơ sở cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

b. Kết quả chỉ định thầu, kết quả chào hàng cạnh tranh:

Gói thầu thực hiện hình thức chỉ định thầu phải đảm bảo thực hiện theo Luật Đấu thầu và các hướng dẫn liên quan và phải được người có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu của dự án theo phân cấp ủy quyền nêu tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này. Việc thẩm định hồ sơ kết quả lựa chọn nhà thầu được phân cấp, ủy quyền như sau:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định kết quả chỉ định thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên và gói thầu tư vấn có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Sở quản lý xây dựng chuyên ngành thẩm định và phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu thiết bị có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc chuyên ngành quản lý đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh hoặc Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định đầu tư.

- Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thẩm định hồ sơ kết quả chỉ định thầu các gói thầu xây lắp thiết bị có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên, các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, kết quả chào hàng cạnh tranh đối với các gói thầu có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên thuộc dự án do Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, các huyện, thị xã Long Khánh quyết định đầu tư trình Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa xem xét quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định hồ sơ chỉ định thầu và quyết định kết quả chỉ định thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị có giá trị nhỏ hơn 01 tỷ đồng và gói thầu tư vấn có giá trị dưới 500 triệu đồng, kết quả chào hàng cạnh tranh đối với các gói thầu thiết bị có giá trị dưới 01 tỷ đồng.

Khi thực hiện chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, chủ đầu tư phải thực hiện việc lập kế hoạch đấu thầu trình duyệt theo phân cấp tại mục 1 Quyết định này và phê duyệt hồ sơ yêu cầu theo phân cấp ủy quyền tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung của Quyết định số 431/QĐ-UBT ngày 11/02/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân cấp ủy quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu, hồ sơ chỉ định thầu không còn hiệu lực thực hiện. Các hồ sơ kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, kết quả chỉ định thầu đã trình duyệt trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện, không phải trình duyệt lại.

- Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh