Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 19/TTr-SKHĐT ngày 13 tháng 02 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 272/TTr-VPUBND ngày 16 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN LĨNH VỰC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

01

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) cho hộ cá thể

Sửa đổi, bổ sung

02

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (ĐKKD) Hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung

03

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung

04

Đăng ký kinh doanh sau khi chia, tách hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung

05

Đăng ký giải thể tự nguyện của Hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung

06

Đăng ký tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung

07

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hợp tác xã (trong huyện)

Sửa đổi, bổ sung

08

Đăng ký thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Sửa đổi, bổ sung

09

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Sửa đổi, bổ sung

10

Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung

11

Đăng ký sáp nhập Hợp tác xã

Sửa đổi, bổ sung