Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 262-HĐBT

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ BẮC CẠN THUỘC TỈNH BẮC THÁI

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ quyết định số 64B-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giải thể thị trấn Bắc Cạn, thuộc huyện Bạch Thông để thành lập thị xã Bắc Cạn thuộc tỉnh Bắc Thái.

Thị xã Bắc Cạn được thành lập trên cơ sở các phố: Nà Mây, Đội Thân, Đức Xuân, Đội Kỳ, Phùng Chí Kiên của thị trấn Bắc Cạn (trừ phố Minh Khai, chuyển về xã Huyền Tụng) và các xóm bản: Phiên Luông, Tống Tỏ, Khuối Ròm, Nà Rào (phần phía nam Sông Cầu) của xã Dương Quang và Bản ảng của xã Huyền Tụng, thuộc huyện Bạch Thông.

Sau khi điều chỉnh địa giới:

- Thị xã bắc Cạn có 1.307 hécta diện tích tự nhiên và 9.468 nhân khẩu.

Địa giới thị xã Bắc Cạn: phía Đông giáp xã Huyền Tụng; phía Tây giáp xã Quang Thuận; phía Nam giáp xã Nông Thượng; phía Bắc giáp xã Dương Quang và xã Huyền Tụng.

- Xã Huyền Tụng có các xóm bản: Khuổi Lặng, Khuổi Dủm, Pá Danh, Nà Pèn, Khau Vàng, Bản Cạu, Chí Lèn, Khuổi Hẻo, Bản Vẻn, Tổng Nẻng, Khuổi Mật, Khuổi Pái và phố Minh Khai, với 3.525 hécta diện tích tự nhiên và 5.563 nhân khẩu.

Địa giới xã Huyền Tụng: phía Đông giáp xã Nguyên Phúc và xã Mỹ Thanh; phía Tây giáp xã Dương Quang và thị xã Bắc Cạn; phía Nam giáp xã Xuất Hoá và xã Nông Thượng; phía Bắc giáp các xã Đôn Phong, Hà Vị và Cẩm Giàng.

- Xã Dương Quang có các xóm bản: bản Giềng, Quan Nưa, Bản Bung, Vằng Dì, Pạc Tràng, Nà Oi, Nà Bảnh, Hà Pài, bản Pèn, Nà Rào (phần phía bắc sông Cầu), với 2.102 hécta diện tích tự nhiên và 2.429 nhân khẩu.

Địa giới xã Dương Quang: phía Đông giáp xã Huyền Tụng; phía Tây giáp xã Đông Phong và xã Quang Thuận; phía Nam giáp xã Quang Thuận và thị xã Bắc Cạn; phía Bắc giáp xã Dương Quang và xã Huyền Tụng.

- Huyện Bạch Thông có 26 xã: Xuất Hoá, Nông Thượng, Dương Quang, Sĩ Bình, Lục Ninh, Đôn Phong, Nguyên Phúc, Dương Phong, Mai Lạp, Thanh Mai, Vi Hương, Vũ Muộn, Tân Tiến, Hà Vị, Quang Thuận, Thanh Vận, Cao Kỳ, Cao Sơn, Phương Thông, Tu Trí, Quân Bình, Cẩm Giàng, Mỹ Thanh, Hoà Mục, Tân Sơn, Huyền Tụng, với 89.237 hécta diện tích tự nhiên và 48.339 nhân khẩu.

Địa giới huyện Bạch Thông: phía Đông giáp huyện Na Rì; phía Tây giáp huyện Chợ Đồn; phía Nam giáp huyện Phú Lương và huyện Định Hoá; phía bắc giáp tỉnh Cao Bằng.

Điều 2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái và Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)