Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2619/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, SỬ DỤNG HẠ TẦNG TRUYỀN THÔNG THỐNG NHẤT NGÀNH TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 109/QĐ-BTC NGÀY 15/01/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1034/QĐ-BTC ngày 27/2/2006 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt bsung, điều chỉnh dự án Cơ sở hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính (thay thế Quyết định số 990/QĐ-BTC ngày 29/6/1999 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt dự án Cơ sở hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính);

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1. Bỏ Khoản 7, Điều 2 giải thích về “QoS” (Quality of Service).

2. Khoản 1, Điều 4 được sửa lại như sau:

“1. Mô hình kết nối vật lý:

a) Mạng trục gồm 02 Trung tâm miền và 63 Trung tâm tỉnh.

- Trung tâm miền gồm: Trung tâm miền Bắc gồm 02 tuyến kênh (thiết bị kết nối mạng diện rộng, kênh truyền), trong đó: 01 tuyến kênh kết nối đến trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, 01 tuyến kênh kết nối đến Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội. Trung tâm miền Nam đặt tại Khu công viên phần mềm Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 61 Trung tâm tỉnh đặt tại KBNN tỉnh, Trung tâm tỉnh thuộc khu vực thành phố Hà Nội đặt tại Trung tâm miền Bắc, Trung tâm tỉnh thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh đặt tại Trung tâm miền Nam. Trung tâm tỉnh phía Bắc (32 tỉnh phía Bắc cho đến Đà Nng) kết nối vào Trung tâm miền Bắc, Trung tâm tỉnh phía Nam (31 tỉnh phía Nam từ Quảng Nam trở vào) kết nối vào Trung tâm miền Nam.

b) Đơn vị cấp Trung ương kết nối vào Trung tâm miền.

c) Đơn vị cấp tỉnh kết nối vào Trung tâm tỉnh thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố. Đơn vị Hải quan có thêm mô hình kết nối:

- 10 Cục Hải quan trọng điểm (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đà Nng, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bắc Ninh): thay thế 01 kênh truyền kết nối tới Trung tâm tỉnh bằng kênh truyền kết nối trực tiếp đến Tng cục Hải quan.

- 24 Cục Hải quan không trọng điểm: thay thế 01 kênh truyền kết nối tới Trung tâm tỉnh bằng kênh truyền kết nối đến Cục Hải quan vùng theo quy hoạch của Tổng cục Hải quan.

d) Đơn vị cấp huyện kết nối vào Trung tâm tỉnh tại tỉnh, thành phố tương ứng, kết nối hoặc không kết nối trực tiếp tới đơn vị cấp tỉnh theo ngành dọc mà đơn vị đó trực thuộc.

đ) Trung tâm dự phòng thảm họa kết nối vào các đơn vị cấp Trung ương (tại Hà Nội) để phục vụ sao lưu dữ liệu trực tuyến, hỗ trợ khôi phục hệ thống ứng dụng, dữ liệu của các đơn vị trong trường hp xảy ra thảm họa.

e) Đơn vị ngoài ngành kết nối với Bộ Tài chính thông qua các Trung tâm miền và các Trung tâm tỉnh.

f) Các trường hp ngoại lệ: các trường hp cần kết nối theo mô hình và công nghệ khác với quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải được sự đồng ý của Bộ Tài chính. Trường hp các đơn vị có nhu cầu kết nối trực tiếp (điểm với điểm) với các đơn vị ngoài ngành Tài chính (các Bộ, ngành khác, các ngân hàng,...), các đơn vị được chủ động thực hiện kết nối, trên cơ sở các nguyên tắc: phù hp với yêu cầu công việc, đảm bảo an toàn bảo mật, đồng thi gửi công văn thông báo cho Cục Tin học và Thống kê tài chính chậm nhất sau 01 tháng kể từ khi thực hiện kết nối”.

3. Khoản 2, Điều 4 được sửa lại như sau:

“2. Công nghệ mạng, mô hình kết nối logic:

a) Sử dụng công nghệ MPLS/VPN trên thiết bị định tuyến tại các Trung tâm miền và các Trung tâm tỉnh.

b) Mạng riêng ảo gồm:

- Mạng riêng ảo phân hệ Kho bạc Nhà nước

- Mạng riêng ảo phân hệ Thuế

- Mạng riêng ảo phân hệ Hải quan

- Mạng riêng ảo phân hệ Dự trữ Nhà nước

- Mạng riêng ảo phân hệ Chứng khoán Nhà nước

- Mạng riêng ảo phân hệ Học viện Tài chính

- Mạng riêng ảo phân hệ Tài chính: kết nối cơ quan Bộ Tài chính, các đơn vị còn lại của Bộ Tài chính, các Sở Tài chính và Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Mạng riêng ảo ngoài ngành Tài chính: kết nối các đơn vị ngoài ngành Tài chính.

c) Vùng mạng máy chủ dùng chung toàn ngành Tài chính đặt tại Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thành phố Hà Nội, phục vụ trao đi dữ liệu, truy cập ng dụng từ tất cả các đơn vị trong ngành Tài chính. Vùng mạng máy chủ dùng chung của một phân hệ đặt tại đơn vị cp Trung ương của phân hệ tương ứng. Địa chỉ vùng mạng máy chủ dùng chung quy định tại Phụ lục 2. Trao đi dữ liệu giữa các đơn vị không cùng phân hệ phải thực hiện thông qua các vùng máy chủ dùng chung hoặc thông qua máy chủ đặt tại Trung tâm tỉnh.”

4. Khoản 2, Điều 5 được sửa lại như sau:

“2. Nguyên tắc đảm bảo băng thông trên các đường trục chính và các đường liên tỉnh:

Trong điều kiện bình thường, hạ tầng truyền thông phải cung cấp đủ băng thông cho tất cả các ứng dụng được chấp nhận sử dụng trên hạ tầng truyền thông và có giao thức truyền số liệu theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 của Quy chế này.”

5. Khoản 2, Điều 9 được sửa lại như sau:

“2. Quản lý hệ thống mạng trục, trực tiếp vận hành các Trung tâm miền và hỗ trợ Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố vận hành các Trung tâm tỉnh. Tchức bộ phận quản trị hạ tầng truyền thông tại các Trung tâm miền thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Quản trị Trung tâm miền Bắc:

- Quản lý cấu hình hệ thống mạng trục: cấu hình lại hệ thống khi có yêu cầu thay đổi (thay đổi về thiết kế, kết nối, mức dịch vụ); sao lưu, bảo vệ thông tin cấu hình sẵn sàng phục vụ khôi phục hệ thống khi có sự cố.

- Quản lý băng thông mạng trục: giám sát sử dụng băng thông; phân tích, dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu của các đơn vị về băng thông mạng trục.

- Giám sát hoạt động của hệ thống và xử lý sự cố tại Trung tâm miền Bắc và Trung tâm tỉnh thành phố Hà Nội, đường trục chính, các đường liên tỉnh và nội hạt vào Trung tâm miền Bắc và Trung tâm tỉnh thành phố Hà Nội.

- Giám sát, báo cáo mức độ sẵn sàng; phối hợp với quản trị Trung tâm miền Nam, quản trị Trung tâm tỉnh thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng kênh truyền của mạng trục, các kết nối vào Trung tâm miền và Trung tâm tỉnh theo các chỉ tiêu quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

- Hỗ trợ các đơn vị phía Bắc xử lý sự cố hạ tầng truyền thông.

- Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ kênh truyền, thiết bị, quản trị Trung tâm tỉnh và các bên liên quan để xử lý sự cố gây gián đoạn hoạt động của hệ thống.

- Ghi nhật ký toàn bộ vấn đề phát sinh, thay đổi, sự cố và hoạt động xử lý trong quá trình vận hành hệ thống tại trang tin vận hành hạ tầng truyền thông.

b) Quản trị Trung tâm miền Nam:

- Giám sát hoạt động của hệ thống và xử lý sự cố tại Trung tâm miền Nam và Trung tâm tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, các đường liên tỉnh và nội hạt vào Trung tâm miền Nam và Trung tâm tỉnh thành phố Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ các đơn vị phía Nam xử lý sự cố hạ tầng truyền thông.

- Liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ kênh truyền, thiết bị và các bên liên quan đxử lý sự cố gây gián đoạn hoạt động của hệ thống.

- Ghi nhật ký toàn bộ vấn đề phát sinh, thay đổi, sự cố và hoạt động xử lý trong quá trình vận hành hệ thống tại trang tin vận hành hạ tầng truyền thông.”

6. Khoản 1, Điều 11 được sửa lại như sau:

“1. Đơn vị cấp Trung ương (cấp Tổng cục) có các trách nhiệm sau:

a) Triển khai, duy trì các chính sách về hạ tng truyền thông do Bộ Tài chính ban hành

b) Tổ chức bộ phận quản trị hạ tầng truyền thông thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Vận hành hệ thống kết nối vào hạ tầng truyền thông đặt tại đơn vị, các đường truyền mà đơn vị được giao triển khai.

- Phối hợp vi nhà cung cấp đường truyền và Cục Tin học và Thống kê tài chính khắc phục, xử lý lỗi kết nối hạ tầng truyền thông trong các đơn vị thuộc phân hệ của mình.

- Giám sát và báo cáo mức độ sẵn sàng; thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng kênh truyền của kết nối hạ tầng truyền thông các đơn vị cấp tỉnh, huyện thuộc phạm vi quản lý của đơn vị theo các chỉ tiêu quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

c) Thông báo các thay đổi về nhân sự quản trị hạ tầng truyền thông tại các đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh và địa chỉ liên lạc kèm theo cho Cục Tin học và Thống kê tài chính và các đơn vị liên quan thuộc cùng phân hệ.

d) Thông báo kế hoạch di chuyển trụ sở, thay đổi đường truyền, lắp đặt đường truyền mi (nếu có) cho Cục Tin học và Thống kê tài chính và cho đơn vị liên quan thuộc cùng phân hệ để phối hp thực hiện.

đ) Thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm để đánh giá mức độ đáp ứng của hạ tầng truyền thông (đánh giá chung, các vấn đề phát sinh, kiến nghị) và các báo cáo hạ tầng truyền thông khác khi có yêu cầu, gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính tổng hp, báo cáo Bộ.

e) Kiến nghị kịp thời các vấn đề của hạ tầng truyền thông gây ảnh hưởng tới hoạt động của các ứng dụng của đơn vị, gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính để phối hợp xử lý hoặc trình Bộ xử lý.

g) Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính hoặc chủ động đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản trị hạ tầng truyền thông.”

7. Bổ sung Khoản 3 của Điều 11 như sau:

“3. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan:

- Quản lý, vận hành, duy trì, đảm bảo điều kiện hoạt động của thiết bị, đường truyền hạ tầng truyền thông tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan và các điểm tương đương.

- Tổ chức bộ phận quản trị hạ tng truyền thông tại Tổng cục Hải quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Giám sát, quản trị vận hành hoạt động của thiết bị, đường truyền hạ tầng truyền thông tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan và các điểm tương đương.

+ Thực hiện đấu nối kênh truyền mới vào Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan.

+ Thực hiện kiểm tra chất lượng kênh truyền kết nối tại Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan và các điểm tương đương.

- Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính thực hiện kiểm tra chất lượng kênh truyền kết nối tới Trung tâm miền và Trung tâm tỉnh.”

8. Khoản 2, Điều 14 được sửa lại như sau:

“2. Trang tin vận hành hạ tầng truyền thông phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

a) Địa chỉ liên hệ của quản trị hạ tầng truyền thông các Trung tâm miền, Trung tâm tỉnh, các đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh, các đối tác cung cấp thiết bị, dịch vụ đường truyền.

b) Kết quả kiểm tra hạ tầng truyền thông đầu giờ hàng ngày. Toàn bộ các sự cố hạ tầng truyền thông từ khi phát sinh, tiến trình và kết quả xlý. Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng, báo cáo kiểm tra chất lượng kênh truyền theo mẫu tại Phụ lục 4.

c) Kế hoạch di chuyển trụ sở, đường truyền. Báo cáo, các thông tin khác về hạ tầng truyền thông.

d) Ý kiến đánh giá, góp ý của các đơn vị đối với hạ tầng truyền thông.

đ) Các quy trình, thủ tục, mẫu biểu quản lý, vận hành hạ tầng truyền thông.”

9. Khoản 2, Điều 15 được sửa lại như sau:

“2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn, phổ biến Quy chế này tới đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

b) Lập danh sách cán bộ quản trị HTTT tại các đơn vị cấp Trung ương, cấp tỉnh và địa chỉ liên lạc kèm theo gửi Cục Tin học và Thống kê tài chính.”.

10. Bổ sung Khoản 3 của Điều 15 như sau:

“3. Trong thời gian chưa hoàn thành việc chuyển đổi mô hình kết nối vật lý về tổ chức mạng hạ tầng truyền thông theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này, mô hình kết nối vật lý tổ chức mạng hạ tầng truyền thông được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”

11. Bãi bỏ các Phụ lục của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 109/QĐ-BTC ngày 15/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thay thế bằng các Phụ lục sửa đổi ban hành kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Học viện Tài chính, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố và các đơn vị khác thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưng Bộ Tài chính (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- S Tài chính các tnh, thành phố;
- Các Cục Hải quan, Thuế, DTNN, KBNN tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, THTK (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH TRUNG TÂM TỈNH CỦA HTTT THỐNG NHẤT NGÀNH TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ Tài chính)

MIỀN BẮC

MIỀN NAM

TT

TTT

ĐỊA ĐIỂM

TT

TTT

ĐỊA ĐIỂM

1

Hà Nội

- Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

- Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Tp Hà Nội

1

TP. Hồ Chí Minh

Khu công viên phần mềm Quang Trung, TP HCM

2

Hải Phòng

KBNN Hải Phòng

2

Long An

KBNN Long An

3

Đà Nng

KBNN Đà Nng

3

Tin Giang

KBNN Tin Giang

4

Nam Định

KBNN Nam Định

4

Bến Tre

KBNN Bến Tre

5

Hà Nam

KBNN Hà Nam

5

Đng Tháp

KBNN Đng Tháp

6

Hải Dương

KBNN Hải Dương

6

Vĩnh Long

KBNN Vĩnh Long

7

Hưng Yên

KBNN Hưng Yên

7

An Giang

KBNN An Giang

8

Thái Bình

KBNN Thái Bình

8

Kiên Giang

KBNN Kiên Giang

9

Bắc Ninh

KBNN Bc Ninh

9

Cn Thơ

KBNN Cn Thơ

10

Bc Giang

KBNN Bc Giang

10

Bc Liêu

KBNN Bạc Liêu

11

Vĩnh Phúc

KBNN Vĩnh Phúc

11

Cà Mau

KBNN Cà Mau

12

Phú Thọ

KBNN Phú Th

12

Trà Vinh

KBNN Trà Vinh

13

Ninh Bình

KBNN Ninh Bình

13

Sóc Trăng

KBNN Sóc Trăng

14

Thanh Hóa

KBNN Thanh Hóa

14

Bình Thun

KBNN Bình Thuận

15

Nghệ An

KBNN Nghệ An

15

Bà Rịa - Vũng Tàu

KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu

16

Hà Tĩnh

KBNN Hà Tĩnh

16

Đng Nai

KBNN Đng Nai

17

Quảng Bình

KBNN Quảng Bình

17

Bình Dương

KBNN Bình Dương

18

Quảng Trị

KBNN Quảng Trị

18

Bình Phước

KBNN Bình Phước

19

TT - Huế

KBNN TT - Huế

19

Tây Ninh

KBNN Tây Ninh

20

Thái Nguyên

KBNN Thái Nguyên

20

Quảng Nam

KBNN Quảng Nam

21

Bắc Cn

KBNN Bc Cn

21

Bình Định

KBNN Bình Đnh

22

Cao Bng

KBNN Cao Bng

22

Khánh Hòa

KBNN Khánh Hòa

23

Lạng Sơn

KBNN Lạng Sơn

23

Quảng Ngãi

KBNN Quảng Ngãi

24

Tuyên Quang

KBNN Tuyên Quang

24

Phú Yên

KBNN Phú Yên

25

Hà Giang

KBNN Hà Giang

25

Ninh Thuận

KBNN Ninh Thuận

26

Yên Bái

KBNN Yên Bái

26

Lâm Đng

KBNN Lâm Đng

27

Lào Cai

KBNN Lào Cai

27

Gia Lai

KBNN Gia Lai

28

a Bình

KBNN Hòa Bình

28

Đk Lk

KBNN Đk Lk

29

Sơn La

KBNN Sơn La

29

Kon Tum

KBNN Kon Tum

 

PHỤ LỤC 2

ĐỊA CHỈ VÙNG MẠNG MÁY CHỦ DÙNG CHUNG
(Kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ Tài chính)

1. Vùng mạng dùng chung toàn ngành:

2. Vùng mạng dùng chung Kho bạc Nhà nước:

3. Vùng mạng dùng chung Tổng cục Thuế:

4. Vùng mạng dùng chung Tổng cục Hải quan:

5. Vùng mạng dùng chung Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

6. Vùng mạng dùng chung y ban chứng khoán:

10.192.254.0/23

10.96.2.0/24

10.64.116.0/24

10.224.140.0/24

10.160.10.0/24

10.176.2.0/24

 

PHỤ LỤC 3

CÁC GIAO THỨC TRUYỀN SỐ LIỆU ĐƯỢC ĐẢM BẢO PHỤC VỤ TRÊN HTTT
(Kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ Tài chính)

TT

Phân nhóm giao thức

Giao thức truyn sliệu

Giao thức bảo mt

1

Đng bộ thông tin Domain, Active Directory

Kerberos

DNS Service

Ldap

Ntp

Netbios service

Epmap

 

2

Cập nhật patch, hotfix, anti-virus

Tùy thuộc từng sản phẩm cthể

 

3

Đng bộ Cơ sở dữ liệu

Oracle Database link SQL DBCA

 

4

Truyền dữ liệu theo cơ chế hàng đi

Message Queue

 

5

Truyn tệp

FTP

FTPS, SCP (SSH)

6

Truy cập ứng dụng dạng Web, trang tin điện tử, cổng thông tin đin tử

http

https

7

Truy cập, gửi thư điện tử

POP3, IMAP4, SMTP, Exchange

SMTPs
PGP, S/MIME

8

Truyn tín hiệu thoại trên mạng IP

SIP
H323

 

9

Giao ban, hội nghị truyền hình

SIP
H323

 

10

Quản trị thiết bị HTTT từ xa

Telnet
Snmp
Tacacs+/Radius

SSH

11

Quản trị, hỗ trợ ứng dụng từ xa

Remote desktop (RPC)
Remote admin

 

12

Dịch vụ khác

Icmp

 

13

Mã hóa truy cập trên kênh truyn

IPSec

 

 

PHỤ LỤC 4

MẪU BÁO CÁO QUẢN TRỊ HTTT
(Kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ Tài chính)

1. Báo cáo mức độ sẵn sàng của HTTT

Đơn vị thực hiện báo cáo:……………………..

TT

Tên hệ thng, kênh truyền

Kỳ báo cáo

Mức độ sẵn sàng toàn thời gian (24/7)(%)

Mức độ sẵn sàng trong giờ hành chính (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Kỳ báo cáo: 6 tháng, 1 năm của năm ....

2. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng kênh truyền

Đơn vị thực hiện kiểm tra:………………….

TT

Tên kênh truyn

Thời gian thực hin kim tra

Kết quả kim tra

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kèm theo hình ảnh màn hình máy tính hiển thị kết quả kiểm tra)

 

PHỤ LỤC 5

QUY TRÌNH PHỐI HỢP TRIỂN KHAI KÊNH TRUYỀN MỚI, THAY ĐỔI KÊNH TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-BTC ngày 10/12/2015 của Bộ Tài chính)

- Đơn vị có nhu cầu triển khai kênh truyền mới hoặc thay đổi kênh truyền, kết nối tới Trung tâm miền hoặc Trung tâm tỉnh, gửi văn bản tới Cục Tin học và Thng kê tài chính thông báo địa điểm, băng thông, thời gian triển khai kênh truyền, địa chỉ liên hệ phối hợp xử lý. Văn bản này phải gửi trước thời điểm trin khai ít nht 01 tháng.

- Trường hợp triển khai kênh truyền mới do thành lập mới đơn vị thuộc hệ thống (thêm đơn vị hành chính mới) trong khung băng thông kênh truyền đã thực hiện, do chuyn trụ sở cơ quan không làm tăng băng thông kênh truyền, các đơn vị cấp Tng cục chủ động thực hiện các công việc đáp ứng yêu cầu lắp đt bsung kênh truyền khi có đề nghị của đơn vị cấp dưới trực thuộc trong hệ thống đng thời gửi công văn thông báo tới Cục Tin học và Thống kê tài chính về việc lắp đặt bổ sung kênh truyền mới. Trường hp thay đổi băng thông kênh truyền khi triển khai kênh truyền mới do thành lập mới đơn vị thuộc hệ thống, các đơn vị báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt (qua Cục Tin học và Thống kê tài chính).

- Trường hp kênh truyền kết nối vào Trung tâm tỉnh, công văn trên phải được gửi đồng thời cho Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tương ứng.

- Bộ phận quản trị hạ tầng truyền thông tại Trung tâm miền thực hiện cấu hình hệ thống (định tuyến) và hướng dẫn bộ phận quản trị Trung tâm tỉnh cách thức đu ni (nếu cn), đồng thời xác nhận kết quả cho đơn vị theo địa chỉ nêu trong công văn thông báo nêu trên và ghi nhận kết quả trên Trang tin Vận hành hạ tầng truyền thông.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2619/QĐ-BTC năm 2015 sửa đổi Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính kèm theo Quyết định 109/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 2619/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/12/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Trần Xuân Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/12/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản