Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2615/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2881/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu gói thầu kiểm toán dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị dừa, huyện Mỏ Cày Nam; dự án Đầu tư xây dựng công trình ngăn mặn lưu vực Cống Thủ Cửu, huyện Giồng Trôm và dự án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Chủ đầu tư (bên mời thầu) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu và nội dung phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và thủ trưởng các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời các nội dung trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT & các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó CVP;
- Phòng NC: TCĐT, TH;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Nh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đức

 

PHỤ LỤC

CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU KIỂM TOÁN CÁC DỰ ÁN DO BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số: 2615/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt

Nội dung chỉnh

Quyết định phê duyệt

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

1

Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị dừa, huyện Mỏ Cày Nam

2750/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

Năm 2018

Chỉ định thầu (rút gọn)

Quý 4/2019

Chào hàng cạnh tranh qua mạng, rút gọn

2

Đầu tư xây dựng công trình, ngăn mặn lưu vực Cống Thủ Cửu, huyện Giồng Trôm

1569/QĐ-UBND ngày 15/7/2017

Năm 2018

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý 4/2019

Chào hàng cạnh tranh qua mạng, rút gọn

3

Dự án Bảo vệ và phát triển rừng ven biển tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020

529/QĐ-UBND ngày 10/3/2016

Năm 2017

Chỉ định thầu (rút gọn)

Quý 4/2019

Chào hàng cạnh tranh qua mạng, rút gọn