Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2607/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 74/2007/TT-BTC NGÀY 4/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996,  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày tại tiết 1.1.1, điểm 1.1, khoản 1, mục III, Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 4/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số như sau:

Nội dung

Số thứ tự trong Thông tư số 74/2007/TT-BTC

Số thứ tự

đính chính

Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng.

 

k

 

i

Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty Xổ số kiến thiết công bố công khai cho người tham gia dự thưởng biết.

 

 

i

 

 

k

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:                                                       

 - Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Sở Tài chính các tỉnh, TP;

- Các Công ty Xổ số kiến thiết;

- Ban Xổ số kiến thiết Bắc Kạn;

 - Website Chính phủ;

- Công báo;

 - Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu VT, Vụ TCNH.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Đinh Văn Nhã