Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2605/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2007/QĐ-BTC NGÀY 17/7/2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY CHẾ NHẬP, XUẤT LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính sai sót về đánh số thứ tự tại Điều 12 của Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia. Nay, bỏ số 2. trước câu "Trường hợp bán đấu giá,...", sau khoản 1 của Điều 12.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN, Cục HQ các tỉnh,

 thành phố trực thuộc trung ương, DTQG khu vực;

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính;

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Công báo;

- Lưu VT, Cục DTQG.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Đinh Văn Nhã

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2605/QĐ-BTC đính chính Quyết định 62/2007/QĐ-BTC về Quy chế nhập, xuất lương thực dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 2605/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 01/08/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Đinh Văn Nhã
  • Ngày công báo: 16/08/2007
  • Số công báo: Từ số 566 đến số 567
  • Ngày hiệu lực: 01/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản