Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 26/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 19 tháng 4 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ XÂY DỰNG CẤP PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT XÂY DỰNG (THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 4470/2005/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2005)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005;
Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 4470/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình;
Xét Tờ trình số 210/TTr-SXD ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Sở Xây dựng về việc đề nghị ban hành quyết định thay thế Quyết định số 4470/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I theo phân cấp công trình tại Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử-văn hóa; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng trên phạm vi toàn tỉnh; những công trình (trừ nhà ở riêng lẻ của nhân dân) trên các tuyến, trục đường phố chính đô thị (có danh mục các tuyến đường kèm theo); công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở nhưng phải cấp phép xây dựng theo quy định tại Điểm 1 Mục I phần II Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 4470/2005/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội Vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
Văn phòng Chính phủ (để b/c);
Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
Bộ Xây dựng (để b/c);
TTr TU, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
UBMTTQVN tỉnh;
Sở Tư pháp (theo dõi)
- Đài PT-TH tỉnh, Báo BR-VT;
- Lưu VT-TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN CẤP PHÉP XÂY DỰNG CỦA SỞ XÂY DỰNG, TRỪ NHÀ Ở RIÊNG LẺ CỦA DÂN
(Kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

1. Thành phố Vũng Tàu:

Đường 51B (đoạn cuối QL 51)

Đường 51C (03/2)

Đường ven biển từ Sao Mai đến Paradise (Trần Phú, Quang Trung, Hạ Long, Thuỳ Vân)

Đường Lê Hồng Phong

Đường Nguyễn An Ninh, đoạn từ ngã tư Giếng nước đến Thùy Vân.

Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh)

Đường 51B hướng biển

Đường Cầu Cháy theo quy hoạch

Đường Trần Hưng Đạo

Đường Trưng Trắc, Trưng Nhị

Đường Hoàng Hoa Thám

Đường Ba Cu Đường Thống Nhất

Đường Trương Công Định

2. Thị xã Bà Rịa

QL55 vành đai

QL55 hiện hữu trong đô thị

QL56 trong đô thị

Đường quy hoạch số 2.

3. Thị trấn Ngãi Giao

QL56 trong đô thị

Đường quy hoạch số 8.

4. Thị trấn Phước Bửu

QL55 trong đô thị

Đường 27/4

5. Đô thị Phú Mỹ

QL51 trong đô thị

Đường quy hoạch số 46.

6. Thị trấn Long Điền

QL55 hiện hữu trong đô thị

QL55 mới

Đường trục chính Bắc-Nam

7. Thị trấn Long Hải

Đường trục chính

Đường quy hoạch số 4

Đường quy hoạch số 12

8. Trung tâm Đất Đỏ

QL55 hiện hữu

TL52

9. Trung tâm Côn Đảo

Đường Nguyễn Huệ

Nguyễn Thị Minh Khai

Đường Tôn Đức Thắng

Đường đi Bến Đầm