Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2005/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TẠM THỜI LUỒNG HÀNG HẢI CÔNG CỘNG VÀ LUỒNG HÀNG HẢI CHUYÊN DÙNG

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.
Căn cứ Quyết định số 133/2003/QĐ-TTg ngày 4 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý luồng hàng hải.
Căn cứ kết luận tại cuộc họp ngày 23 tháng 3 năm 2005 về công bố danh mục luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 641/CHHVN-BCB ngày 6 tháng 5 năm 2005 về việc tạm công bố 4 luồng hàng hải chuyên dùng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Trong khi chờ đợi Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi thông qua tại kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm 2005, tạm thời công bố danh mục luồng hàng hải công cộng và luồng hàng hải chuyên dùng sau đây:

1) Luồng hàng hải chuyên dùng:

- Luồng Cẩm Phả: Từ phao số 0 (P0), Con Ong, Cẩm Phả đến cầu cảng chuyên dùng than Cẩm Phả.

- Luồng xi măng Nghi Sơn: Từ phao số 0 (P0) đến cầu cảng chuyên dùng Nhà máy xi măng Nghi Sơn.

- Luồng Huyndai Vinashin: Từ cuối khu chuyển tải dầu đến Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin).

- Luồng Bình Trị: Từ phao số 0 (P0) đến cầu cảng chuyên dùng Nhà máy Xi măng Sao Mai.

2) Luồng hàng hải công cộng: Ngoài các luồng hàng hải chuyên dùng quy định tại Khoản 1 Điều này, các luồng hàng hải còn lại là luồng hàng hải công cộng.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Vận tải, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Thế Minh

(Đã ký)