Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2586/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-CP NGÀY 18/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 36-KL/TW NGÀY 06/9/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ ĐẾN NĂM 2020 NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 731/TTr-STNMT ngày 18/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này;

2. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này với UBND tỉnh định kỳ 01 năm/lần (vào ngày 15/12).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Sơn La, Báo Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Các phòng TH, KGVX, NC, KT- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT - Hiệu 20 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-CP NGÀY 18/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 36-KL/TW NGÀY 06/9/2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ ĐẾN NĂM 2020 NƯỚC TA CƠ BẢN TRỞ THÀNH NƯỚC CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI
(Kèm theo Quyết định s2586/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW); Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW và tổ chức thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI.

2. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kết luận số 36-KL/TW nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực từ đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định xã hội, bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng lãng phí, tham nhũng, khiếu kiện về đất đai.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Rà soát chính sách, pháp luật về đất đai đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Các sở, ban, ngành của tỉnh theo lĩnh vực quản lý chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công,... báo cáo các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp những nội dung còn bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai với các pháp luật có liên quan đến đất đai. Hoàn thành trong quý IV năm 2020.

2. Tích tụ, tập trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị tham mưu xây dựng Nghị quyết về cơ chế tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hoàn thành trong quý IV năm 2019.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đánh giá, rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới để đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Hoàn thành trong quý II năm 2020.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát tích hợp các quy hoạch ngành, sản phẩm ngành nông nghiệp vào quy hoạch của tỉnh; hướng dẫn phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung. Hoàn thành trong quý II năm 2020.

- UBND các huyện, thành phố: Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường đất nông nghiệp; đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát triển các vùng nông nghiệp tập trung theo quy hoạch gắn với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, cải tạo, nâng cao chất lượng đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng thoái hóa đất, suy giảm chất lượng đất. Hoàn thành trong quý II năm 2020.

3. Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội

- Ưu tiên giao đất, cho thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa hoạt động vì mục tiêu phi lợi nhuận;

- Khi thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án kết cấu hạ tầng thì phải lập kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư, đồng thời lập, phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch cho thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm đất để thực hiện công trình dự án và vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất; quy trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, khiếu kiện phức tạp.

- Kiên quyết thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích để giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên đất trên địa bàn;

- UBND các huyện, thành phố khi tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần chú ý ưu tiên bố trí quỹ đất cho các mục đích xây dựng các công trình giáo dục sự nghiệp thuộc lĩnh vực xã hội hóa; bố trí kinh phí thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, đất Nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước thuê, đất giao không thu tiền sử dụng đất, đất do UBND cấp xã đang quản lý, sử dụng.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện quản lý đất đai công khai, minh bạch, hiệu quả

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định giá dịch vụ tư vấn, phí, lệ phí đảm bảo tự chủ cho Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động khi cung cấp các dịch vụ liên quan đến đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm tính pháp lý, tính chính xác của thông tin cho các cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát và công bố công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

5. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện thường xuyên việc đánh giá thi hành Luật Đất đai, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường.

- Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm minh, cương quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đã phát hiện, giảm thiểu các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp kéo dài trong lĩnh vực đất đai. Trọng tâm là thanh tra, kiểm tra việc lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất; việc xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích được giao; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai tại các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu du lịch sinh thái, trung tâm thương mại - dịch vụ, các dự án BT; việc quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng, công ty nông, lâm nghiệp...

6. Tiếp tục xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý đất đai ở các cấp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố khảo sát, đánh giá mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động (Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức địa chính cấp xã), nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý đất đai để có cơ sở đánh giá và kiện toàn bộ máy, tổ chức ở từng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trong quý III năm 2020.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý đối với Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh; từng bước chuyển Văn phòng đăng ký đất đai sang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn và chuyển Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh sang mô hình doanh nghiệp phát triển quỹ đất; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về đất đai; hoàn thành trong quý II năm 2020.

7. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai Nghị quyết, đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai

- Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tuyên truyền một cách có hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn xã hội về các nội dung và tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và Kết luận số 36-KL/TW theo quy định nhằm đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để tạo chuyển biến nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng, các chương trình tọa đàm, hội nghị,... đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp cận tới mọi tầng lớp nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung của kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch này định kỳ báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01/12 hàng năm để tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến 30/11 hàng năm.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, đinh kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm tổng hợp tiến độ triển khai tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch; bám sát các quan điểm, định hướng chỉ đạo tại Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành trung ương Khóa XI, Kết luận 36-KL/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI để báo cáo theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc phải báo cáo đề xuất tháo gỡ kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, giải quyết và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại cơ sở./.

 

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 17/NQ-CP NGÀY 18/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

Rà soát chính sách, pháp luật về đất đai đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

 

 

 

1

Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đấu thầu, pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công,... báo cáo các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp những nội dung còn bất cập, vướng mắc về cơ chế, chính sách, để đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai với các pháp luật có liên quan đến đất đai

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp và Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Quý IV năm 2020

II

Tích tụ, tập trung, sử dụng có hiệu quả đất đai, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp

 

 

 

1

Xây dựng Nghị quyết về cơ chế tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Quý IV năm 2019

2

Đánh giá, rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới để đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Xây dựng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Quý II năm 2020

3

Rà soát tích hợp các quy hoạch ngành, sản phẩm ngành nông nghiệp vào quy hoạch của tỉnh; hướng dẫn phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

Quý II năm 2020

4

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển thị trường đất nông nghiệp; đẩy nhanh quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; phát triển các vùng nông nghiệp tập trung theo quy hoạch gắn với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, cải tạo, nâng cao chất lượng đất nông nghiệp, khắc phục tình trạng thoái hóa đất, suy giảm chất lượng đất

UBND các huyện, thành phố

 

Quý II năm 2020

III

Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

1

Khi thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án kết cấu hạ tầng thì phải lập kế hoạch sử dụng đất, dự án đầu tư, đồng thời lập, phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch cho thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm đất để thực hiện công trình dự án và vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất; quy trình thực hiện phải đảm bảo công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, khiếu kiện phức tạp.

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

 

 

2

Kiên quyết thực hiện thu hồi đất đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích để giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành có liên quan

 

3

Triển khai thực hiện việc điều tra, đánh giá tài nguyên đất trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố

 

4

Khi tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cần chú ý ưu tiên bố trí quỹ đất cho các mục đích xây dựng các công trình giáo dục sự nghiệp thuộc lĩnh vực xã hội hóa; bố trí kinh phí thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, đất Nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước thuê, đất giao không thu tiền sử dụng đất, đất do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý, sử dụng.

UBND các huyện, thành phố

Các sở, ngành có liên quan

 

IV

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện quản lý đất đai công khai, minh bạch, hiệu quả

 

 

 

1

Tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định giá dịch vụ tư vấn, phí, lệ phí đảm bảo tự chủ cho Văn phòng đăng ký đất đai hoạt động khi cung cấp dịch vụ.

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

2

Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường xây dựng cơ chế hoạt động nhằm cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, bảo đảm tính pháp lý, tính chính xác của thông tin cho các cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

3

Tiếp tục rà soát và công bố công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố

 

V

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai

 

 

 

1

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố

 

2

Thực hiện thường xuyên việc đánh giá thi hành Luật Đất đai, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế xã hội và môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thành phố

 

3

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm minh, cương quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai đã phát hiện, giảm thiểu các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp kéo dài trong lĩnh vực đất đai. Trọng tâm là thanh tra, kiểm tra việc lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá đất; việc xử lý các dự án chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích được giao; việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai tại các dự án khu đô thị mới, khu dân cư, khu du lịch sinh thái, trung tâm thương mại - dịch vụ, các dự án BT; việc quản lý, sử dụng đất của các ban quản lý rừng, công ty nông, lâm nghiệp...

Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Các sở, ngành có liên quan

 

VI

Tiếp tục xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý đất đai ở các cấp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai

 

 

 

1

Khảo sát, đánh giá mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động (Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức địa chính cấp xã), nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý đất đai để có cơ sở đánh giá và kiện toàn bộ máy, tổ chức ở từng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Quý III năm 2020

2

Tăng cường quản lý đối với Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh; từng bước chuyển Văn phòng đăng ký đất đai sang hoạt động theo cơ chế tự chủ hoàn toàn và chuyển Tổ chức phát triển quỹ đất cấp tỉnh sang mô hình doanh nghiệp phát triển quỹ đất; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về đất đai;

Sở Nội vụ

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quý II năm 2020

VII

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai Nghị quyết, đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai

 

 

 

1

Tuyên truyền một cách có hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn xã hội về các nội dung và tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW và Kết luận số 36-KL/TW theo quy định nhằm đưa các chủ trương của Đảng vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã

 

 

2

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để tạo chuyển biến nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đổi mới phương pháp tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng, các chương trình tọa đàm, hội nghị,... đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp cận tới mọi tầng lớp nhân dân.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã