Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1321/TTr-STP ngày 08/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc tổ chức thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016, trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục triển khai và tổ chức tốt việc phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan đến nhân dân, CBCCVC; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

Xác định trách nhiệm cụ thể cho các Sở, Ban, Ngành tỉnh trong việc hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP đảm bảo thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

2. Yêu cầu:

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành các văn bản liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi được phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Trung ương.

b) Sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

c) Rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền phạt, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Thực hiện: Năm 2016.

2. Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính:

a) Tiếp tục triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân và các văn bản quy định chi tiết về các biện pháp xử lý hành chính cho các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã, Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai thực hiện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long; các Sở, Ban, Ngành tỉnh có liên quan và UBND cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về xử phạt vi phạm hành chính; Thông tư số 10/2015/TT-BTP, ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền xử phạt, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

3. Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Nội dung hoạt động kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Công tác phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, bố trí nguồn lực và các điều kiện khác để đảm bảo cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc thực hiện chế độ thống kê về xử lý vi phạm hành chính.

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong xử lý vi phạm hành chính.

b) Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông. Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các đơn vị:

- Thành phố Vĩnh Long (thực hiện trong tháng 5/2016).

- Huyện Long Hồ (thực hiện trong tháng 6/2016).

- Huyện Trà Ôn (thực hiện trong tháng 7/2016).

- Thị xã Bình Minh (thực hiện trong tháng 8/2016).

Đối với những đơn vị, địa phương không thuộc đối tượng kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, địa phương tự kiểm tra lĩnh vực trọng tâm năm 2016 và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp.

4. Phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

a) Tham mưu UBND tỉnh việc thanh tra khi có phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

b) Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện tích cực phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, phát hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn thì kiến nghị đến UBND tỉnh nghiên cứu, đề xuất cơ quan cấp trên xem xét.

c) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

d) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Thực hiện Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo trong quá trình công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện thu thập thông tin, số liệu, xây dựng báo cáo về tình hình xử phạt vi phạm hành chính và báo cáo về tình hình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực tại cơ quan đơn vị mình quản lý về Sở Tư pháp trước ngày 10/4/2016 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10/10/2016 đối với báo cáo năm, để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2016 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 15/10/2016 đối với báo cáo hàng năm.

Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện công tác báo cáo tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Đơn vị thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách phân bổ hàng năm cho các cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ vào Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan có trách nhiệm tham mưu UBND cùng cấp thực hiện có hiệu quả việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn kịp thời./.