Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CỤM TRƯỞNG, CỤM PHÓ CÁC CỤM THI ĐUA KHỐI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ - BTTTT ngày 05/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng danh hiệu thi đua hàng năm Khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công Cụm trưởng, Cụm phó các Cụm thi đua Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2018 như sau:

1. Cụm thi đua số 1:

1.1. Cụm trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ

1.2. Cụm phó: Văn phòng Bộ

2. Cụm thi đua số 2:

2.1. Cụm trưởng: Vụ Công nghệ thông tin

2.2. Cụm phó: Vụ Khoa học và Công nghệ

3. Cụm thi đua số 3:

3.1. Cụm trưởng: Cục Tần số vô tuyến điện

3.2. Cụm phó: Cục Viễn thông

4. Cụm thi đua số 4:

4.1. Cụm trưởng: Cục Báo chí

4.2. Cụm phó: Cục Xuất bản, In và Phát hành

5. Cụm thi đua số 5:

5.1. Cụm trưởng: Ban Quản lý Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

5.2. Cụm phó: Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia

6. Cụm thi đua số 6:

6.1. Cụm trưởng: Báo Bưu điện Việt Nam

6.2. Cụm phó: Trung tâm thông tin

7. Cụm thi đua số 7:

7.1. Cụm trưởng: Trường Cao đẳng Công nghiệp In

7.2. Cụm phó: Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số

Điều 2. Cụm trưởng, Cụm phó có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 6, Quy định về việc tổ chức phong trào thi đua và bình xét khen thưởng hàng năm Khối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ - BTTTT ngày 05/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Bộ;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TĐKT, HHQ (45).

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn