Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2551/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 24 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính; Quyết định số 576/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính; Quyết định số 2125/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính; Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các thủ tục hành chính:

1. Thủ tục hành chính tại số thứ tự 2 lĩnh vực Quản lý giá; thủ tục hành chính tại số thứ tự 3, 4, 5, 6 lĩnh vực Quản lý công sản công bố tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

2. Thủ tục hành chính tại số thứ tự 1, 2, 3, 4 lĩnh vực quản lý giá - công sản; thủ tục hành chính tại số thứ tự 3, 4, 5 lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp; thủ tục hành chính tại số thứ tự 7, 8, 9 lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước công bố tại Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

3. Thủ tục hành chính tại số thứ tự 8, 9 lĩnh vực quản lý giá - công sản công bố tại Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

4. Thủ tục hành chính tại số thứ tự 10, 11, 12 lĩnh vực Quản lý ngân sách nhà nước công bố tại Quyết định số 3011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3772/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính và Quyết định số 1949/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

I. Thủ tục hành chính cấp thành phố

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành

1. Lĩnh vực quản lý giá

1

Bộ chưa nhập

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp thành phố

Quyết định số 576/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

2

T-CTH-222712-TT

Kê khai giá (đối với hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP)

Quyết định số 576/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

3

T-CTH-222738-TT

Kê khai giá cước vận tải bằng ô tô và giá cước vận tải hành khách bằng đường bộ

Quyết định số 576/QĐ-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

2. Lĩnh vực quản lý công sản

1

Bộ chưa nhập

Cho phép mua sắm phương tiện đi lại của các cơ quan đơn vị.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

2

Bộ chưa nhập

Cho phép thanh lý tài sản có nguyên giá sổ sách trên 50 triệu đồng/1 đơn vị tài sản.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

3

Bộ chưa nhập

Đăng ký tài sản

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017

4

Bộ chưa nhập

Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Luật Đất đai năm 2013.

5

Bộ chưa nhập

Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí của đơn vị thực hiện di dời.

Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

6

Bộ chưa nhập

Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Nghị định số 99/2015/NĐ- CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở

7

Bộ chưa nhập

Xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất hoặc tính thu tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của doanh nghiệp được phép chuyển mục đích sử dụng đất tại vị trí cũ.

Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

8

Bộ chưa nhập

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

9

Bộ chưa nhập

Xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn.

Quyết định số 850/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

3. Lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

1

Bộ chưa nhập

Phê duyệt báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm chính thức chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty TNHH NN một thành viên;

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

2

Bộ chưa nhập

Thẩm định phương án chuyển đổi (trong đó có phương án xử lý tài chính) của Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên;

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

3

Bộ chưa nhập

Xác nhận nguồn vốn mua đất cho các doanh nghiệp.

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

4. Lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước

1

Bộ chưa nhập

Tham gia ý kiến theo thẩm quyền đối với các dự án do thành phố quản lý

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

2

Bộ chưa nhập

Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư < 500 triệu đồng gồm: chi phí lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

3

Bộ chưa nhập

Phê duyệt dự toán chi phí có mức vốn đầu tư ≥ 500 triệu đồng gồm: chi phí lập quy hoạch xây dựng; quy hoạch phát triển kinh tế + xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch sản phẩm chủ yếu; chi phí khảo sát phục vụ lập dự án, chi phí lập dự án đầu tư; chi phí phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

4

T-CTH-222517-TT

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (dự án nhóm A và B)

Quyết định số 2125/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

5

T-CTH-274456-TT

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn < 05 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng

Quyết định số 2125/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

6

T-CTH-274459-TT

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, có mức vốn ≥ 05 tỷ đồng thuộc dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng hoặc dự án nhóm C

Quyết định số 2125/QĐ-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

7

Bộ chưa nhập

Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán đã có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

8

Bộ chưa nhập

Chi ngân sách cho cá nhân, tổ chức cấp thành phố không phải là đơn vị dự toán phải trình Ủy ban nhân dân thành phố

Quyết định số 2070/QĐ-BTC ngày 27 tháng 9 năm 2016 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý tài chính doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính