Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG KỲ 2019 - 2023

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ 2019 - 2023, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023;

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1 Quyết định này:

1. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp luật và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trang tin điện tử Văn phòng Chính phủ; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 theo quy định pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ có liên quan khẩn trương soạn thảo, tham mưu người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023

(kèm theo Quyết định số 253/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Nghị định

Số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 12/3/2019

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

2.

Nghị định

Số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 22/5/2020

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

3.

Nghị định

Số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06/12/2021

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

4.

Quyết định

Số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 09/12/2021

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

5.

Thông tư

Số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020

Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 15/12/2020

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

6.

Thông tư

Số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023

Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 25/5/2023

Việc thực hiện điểm đ khoản 1 Điều 27 Thông tư này được thực hiện từ 01/01/2024. (Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

II. LĨNH VỰC CÔNG BÁO

1.

Thông tư

Số 02/2022/TT- VPCP ngày 19/10/2022

Bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

05/12/2022

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1.

Nghị định

Số 79/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Ngày 10/10/2022

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

2.

Thông tư

Số 02/2023/TT-VPCP ngày 11/9/2023

Ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Ngày 25/10/2023

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

IV. LĨNH VỰC KHÁC

1.

Nghị định

Số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 18/6/2022

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

2.

Quyết định

Số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017

Ngày 01/10/2020

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

3.

Thông tư

Số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/6/2022

(Nội dung: Đường dẫn đến địa chỉ văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật tại số, ký hiệu của văn bản)

Tổng số: 12 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023
(kèm theo Quyết định số 253/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.

Nghị định

Số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Ngày 12/3/2019

 

2.

Nghị định

Số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020

Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 22/5/2020

 

3.

Nghị định

Số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 06/12/2021

 

4.

Quyết định

Số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ngày 09/12/2021

 

5.

Thông tư

Số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020

Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 15/12/2020

 

6.

Thông tư

Số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023

Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ngày 25/5/2023

Việc thực hiện điểm đ khoản 1 Điều 27 Thông tư này được thực hiện từ 01/01/2024

II. LĨNH VỰC CÔNG BÁO

1.

Thông tư

Số 02/2022/TT-VPCP ngày 19/10/2022

Bãi bỏ một phần Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

05/12/2022

 

III. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1.

Nghị định

Số 79/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Ngày 10/10/2022

 

2.

Thông tư

Số 02/2023/TT-VPCP Ngày 11/9/2023

Ban hành hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực văn phòng trong các cơ quan, tổ chức hành chính

Ngày 25/10/2023

 

IV. LĨNH VỰC KHÁC

1.

Nghị định

Số 39/2022/NĐ-CP ngày 18/6/2022

Ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ

Ngày 18/6/2022

 

2.

Quyết định

Số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017

Ngày 01/10/2020

 

3.

Thông tư

Số 01/2022/TT-VPCP ngày 02/5/2022

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/6/2022

 

Tổng số: 12 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023
(kèm theo Quyết định số 253/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết, ngưng hiệu lực

I. LĨNH VỰC CÔNG BÁO

1.

Thông tư

01/2019/TT-VPCP ngày 09/4/2019

Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Được thay thế tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020

Ngày 15/12/2020

II. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Nghị định

150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016

Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Được thay thế Nghị định số 79/2022/NĐ-CP ngày 06/10/2022

Ngày 10/10/2023

Tổng số: 2 văn bản

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023
(kèm theo Quyết định số 253/QĐ-VPCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/đơn vị chủ trì

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý

I. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

1.

Thông tư

Số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020

Quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu một số báo cáo; điều chỉnh kỳ báo cáo và một số quy định về Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ để phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Tháng 9/2024

Tổng số: 01 văn bản

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 253/QĐ-VPCP năm 2024 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Văn phòng Chính phủ trong kỳ 2019-2023

  • Số hiệu: 253/QĐ-VPCP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Cao Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản