Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ xác nhận của Trưởng Ban Điều hành ISO Văn phòng về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Theo đề nghị của Ban Điều hành ISO thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 201/QĐ-VP ngày 09 tháng 6 năm 2017.

Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Trung tâm thuộc Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTUB: CT, các PCT (để báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng, Ban, Trung tâm;
- Lưu (HCTC/PTh)

CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Văn Hoan

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN CÔNG BỐ

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với hoạt động: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính

(Xem Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-VP ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chánh Văn phòng UBND Thành phố)

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2018
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

TÓM TẮT THỜI HẠN XỬ LÝ MỘT SỐ HỒ SƠ VÀ NGHIỆP VỤ TRỌNG YẾU TẠI VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
ĐÃ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 253/QĐ-VP ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chánh Văn phòng)

THỜI HẠN CHI TIẾT CHO MỖI QUY TRÌNH (ĐƠN VỊ TÍNH: NGÀY)

TT

TÊN QUY TRÌNH

P. HÀNH CHÍNH (nhận, chuyển xử lý)

CHUYÊN VIÊN (Xử lý)

LĐVP (thông qua)

TTUB (duyệt ký)

PHÒNG HC (Phát hành)

TỔNG
(thời gian)

1

Quy trình xây dựng lịch công tác tuần của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

 

Từ 9g-11g00 thứ sáu, hoàn chỉnh lịch để trình Chánh VP

11g00 thứ sáu, Chánh VP xét duyệt, chuyển PHC phát hành

 

14g00, nhận in 16g00 phát hành (thứ sáu hàng tuần)

 

+

Quy trình tổ chức cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

 

3 ngày trước cuộc họp, đã trình ký thư mời (tài liệu kèm)

 

 

Phát hành thư mời và tài liệu (3 ngày trước cuộc họp)

 

2

“Lập thông báo kết luận cuộc họp của tập thể Thường trực UBND thành phố”.

 

Trình dự thảo (2,5 ngày sau cuộc họp)

1 ngày

1 ngày

1/2 ngày

5 ngày

3

“Lập thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực UBND thành phố”.

 

Trình dự thảo (2,5 ngày sau cuộc họp)

1 ngày

1,5 ngày

5 ngày

4

Quy trình xử lý đơn gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố;

2 ngày

4 ngày

1 ngày

1 ngày

2 ngày

10 ngày

5

Quy trình đề xuất và tổ chức để Lãnh đạo thành phố tiếp công dân;

1 ngày

2 ngày

2 ngày

2 ngày

1 ngày

8 ngày

6

Quy trình rà soát, trình hồ sơ tranh chấp, khiếu nại và tố cáo; (Phòng NCPC và các phòng NCTH có liên quan).

1/2 ngày

6 ngày

3 ngày

2 ngày

1 ngày

12 + 1/2 ngày

7

Quy trình rà soát, trình văn bản Trung ương, Thông báo kết luận cuộc họp do TTUB chỉ trì, chỉ đạo về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;

1/2 ngày

3 ngày

1 ngày

2 ngày

1 ngày

7 +1/2 ngày

8

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

1/2 ngày

4 ngày

1 ngày

1 ngày

1/2 ngày

07 ngày

9

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản;

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/1 ngày

10 ngày

10

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai;

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

11

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ xin chủ trương cấp giấy phép quy hoạch đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

12

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ cân đối, điều chuyển quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư;

1/2 ngày

5+1/2 ngày

1+1/2 ngày

2 ngày

1/2 ngày

10 ngày

13

Quy trình trình duyệt hồ sơ cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án có vốn nước ngoài;

1/2 ngày

2+1/2 ngày

1 ngày

2 ngày

1 ngày

7 ngày

14

Quy trình duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án đầu tư (sử dụng vốn ngoài ngân sách);

1/2 ngày

3 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

8 ngày

15

Quy trình trình duyệt hồ sơ duyệt hoặc điều chỉnh dự án ODA/NGO;

1/2 ngày

4 ngày

2 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

16

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế; (Phòng Kinh tế và các phòng NCTH)

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

17

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính về điện lực;

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

18

Quy trình rà soát, trình ký quyết định tịch thu hàng hóa vắng chủ thuộc lĩnh vực kinh tế;

1/2 ngày

3 ngày

1 ngày

2 ngày

1/2 ngày

7 ngày

19

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa-xã hội;

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

20

Quy trình trình ký quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước;

1/2 ngày

3 ngày

1 ngày

2 ngày

1/2 ngày

7 ngày

21

Quy trình thẩm định, trình ký quyết định cử, chấp thuận cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài;

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

22

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xét duyệt công chức, viên chức đi học tập nước ngoài (từ 3 tháng trở lên);

1/2 ngày

2 ngày

1 ngày

2 ngày

1/2 ngày

6 ngày

23

Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 23 chính (Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung);

1/2 ngày

3+1/2 ngày

1 ngày

//

1/2 ngày

5+1/2 ngày

24

Quy trình biên tập xuất bản Công báo;

 

Thực hiện theo quy trình

 

 

 

Phát hành vào ngày đầu và giữa tháng

25

Quy trình Tổ chức phục vụ các cuộc họp trực tuyến tại Phòng Thông tin báo chí.

1/2 ngày

Thực hiện theo quy trình

Tham dự họp

Chủ trì họp

//

Tùy theo tính chất cuộc họp

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 253/QĐ-VP ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

Liệt kê các lĩnh vực hoạt động được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 gồm:

1.

Quy trình xây dựng lịch công tác tuần của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

2.

Quy trình tổ chức cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

3.

Quy trình chung của các chuyên viên tổ chức cuộc họp do Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì;

4.

Quy trình xử lý đơn gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố;

5.

Quy trình đề xuất và tổ chức để Lãnh đạo thành phố tiếp công dân;

6.

Quy trình rà soát, trình hồ sơ tranh chấp, khiếu nại và tố cáo;

7.

Quy trình rà soát, trình văn bản Trung ương, Thông báo kết luận cuộc họp do TTUB chỉ trì, chỉ đạo về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;

8.

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

9.

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản;

10.

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ chấp thuận chủ trương cho phép tiếp tục lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Luật Đất đai;

11.

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ xin chủ trương cấp giấy phép quy hoạch đối với các công trình tôn giáo trên địa bàn thành phố Hô Chí Minh;

12.

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ cân đối, điều chuyển quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư;

13.

Quy trình trình duyệt hồ sơ cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án có vốn nước ngoài;

14.

Quy trình duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án đầu tư (sử dụng vốn ngoài ngân sách);

15.

Quy trình trình duyệt hồ sơ duyệt hoặc điều chỉnh dự án ODA/NGO/PPP;

16.

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế;

17.

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính về điện lực;

18.

Quy trình rà soát, trình ký quyết định tịch thu hàng hóa vắng chủ thuộc lĩnh vực kinh tế;

19.

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa-xã hội;

20.

Quy trình trình ký quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động cán bộ, công chức, viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước;

21.

Quy trình thẩm định, trình ký quyết định cử, chấp thuận cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài;

22.

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xét duyệt công chức, viên chức đi học tập nước ngoài (từ 3 tháng trở lên);

23.

Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung);

24.

Quy trình biên tập xuất bản Công báo;

25.

Quy trình Tổ chức phục vụ các cuộc họp trực tuyến tại Phòng Thông tin báo chí.