Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH LIÊN TỈNH ĐỐI VỚI XE Ô TÔ KHÁCH CHẠY TUYẾN QUẢNG NAM – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ (2020)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 147/SGTVT- QLVT, PT&NL ngày 20/01/2020 (kèm theo ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 133/STC-GCS ngày 16/01/2020),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với xe ô tô khách chạy tuyến từ Quảng Nam đi thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 bằng loại xe giường nằm, với mức giá là: 560.000 đồng/lượt/người (tăng 60% so với mức giá kê khai hiện hành: 350.000 đồng/lượt/người do chiều xe ngược lại không có khách hoặc ít khách).

Riêng giá cước vận chuyển hành khách liên tỉnh đối với xe ô tô khách chạy tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Nam trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020 thực hiện theo giá do cơ quan có thẩm quyền của thành phố Hồ Chí Minh công bố.

Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 26/01/2019 đến hết ngày 09/02/2020 (từ mồng 02 đến 16 tháng Giêng năm Canh Tý. Từ ngày 10/02/2020 trở đi, mức giá cước vận chuyển hành khách bằng ô tô tuyến từ Quảng Nam đi thành phố Hồ Chí Minh áp dụng như mức giá các đơn vị kê khai trước đây (mức giá cũ).

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị:

1. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo công bố mức giá cước trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết; đồng thời có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển hành khách với chất lượng tốt, đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, các chủ phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô thực hiện đúng mức giá cước quy định nêu trên và thời gian áp dụng. Xử lý nghiêm đối với những đơn vị, chủ phương tiện lợi dụng dịp tết để hoạt động không đúng quy định, thu giá cước vượt quá quy định.

2. Các Ban Quản lý Bến xe hoạt động trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm kê khai, niêm yết giá, bán theo giá niêm yết đảm bảo đúng quy định.

3. Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai, niêm yết giá, thu cước vận tải đảm bảo đúng quy định của pháp luật về giá.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam chịu trách nhiệm công khai thông tin về giá cước ô tô vận tải trên địa bàn tỉnh để nhân dân được biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Ban Quản lý Bến xe Quảng Nam, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Quảng Nam, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các Chủ phương tiện vận tải hành khách bằng ô tô và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH.
E:\Dropbox\Quynh.2020\CV\Quyet dinh phe duyet gia cuoc van chuyen hanh khach lien tinh doi voi xe oto khach Quang Nam - Ho Chi Minh.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng