Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 252/2001/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 10 tháng 8 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI HỌC VIÊN LỚP NHÂN VIÊN NGHIỆP VỤ ĐỊA CHÍNH TỈNH LÀO CAI NĂM 2001

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính Vật giá và Ban tổ chức chính quyền tỉnh tại tờ trình số: 279/TT.LNTC-TC ngày 131712001,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chế độ hỗ trợ đối với học viên lớp nhân viên nghiệp vụ địa chính Lào Cai năm 2001 đã được triệu tập theo Quyết định số 208/QĐ-UB ngày 19/6/2001 của UBND tỉnh Lào Cai như sau:

+ Tiền ăn và sinh hoạt phí: 260.000 đ/người /tháng.

+ Văn phòng phẩm : 02 quyển vở 48 trang và 02 bút bi /người /tháng.

+ Thuốc phòng bệnh : 2.000đ/người /tháng.

+ Tiền tàu xe đi và về từ nơi làm việc (hoặc nơi cư trú) đến địa điểm học vào dịp nghỉ hè và nghỉ tết nguyên đán.

Điều 2. Nguồn kinh phí chi trả chế độ hỗ trợ nêu trên do ngân sách tỉnh đài thọ, trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật thực hiên việc quản lý và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Trưởng Ban tổ chức chính quyền tỉnh, Hiệu trưởng trường Trung học Kinh tế -Kỹ thuật, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Nguyên