Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2516/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÀO CAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 62 /TTr-STP ngày 30 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 14 thủ tục hành chính (cấp tỉnh) lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, bãi bỏ 20 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư được công bố tại các Quyết định sau:

- Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố 112 thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản được chuẩn hóa tên và nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 4108/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

- Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai về việc công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC (VP Chính phủ);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, TCHC(Vân), KSTT3,4.

CHỦ TỊCH
Đặng Xuân Phong

 

DANH MỤC

14 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LUẬT SƯ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số: 2516/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)

I. DANH MUC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (CẤP TỈNH)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cách thức thực hiện

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

50.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Luật sư năm 2006.

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư.

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Không quy định

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

50.000 đồng/hồ sơ. .

- Luật Luật sư năm 2006.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

50.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Luật sư năm 2006.

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

50.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Luật sư năm 2006.

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

50.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012.

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư. Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

6

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không.

- Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

7

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 10 làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

2.000.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012.

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

8

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

1.000.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012.

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

9

Hợp nhất công ty luật

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không.

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

10

Sáp nhập công ty luật

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không.

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

11

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Không.

Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

12

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

50.000đ

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp

13

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

600.000 đồng/hồ sơ.

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư.

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

14

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Trong thời hạn 10 làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả “Một cửa” của Sở Tư Pháp

- Địa chỉ: khối 6, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

2.000.000 đồng/hồ sơ.

- Luật Luật sư năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;

- Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Thông tư số 220/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong lĩnh vực hoạt động luật sư.

Ghi chú: Các bộ phận tạo thành còn lại của TTHC được tích hợp (tổng hợp) với nội dung Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 của Bộ Tư pháp

 

II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ (20 TTHC)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

- Bộ Tư pháp chuẩn hóa Bộ TTHC lĩnh lực luật sư (Quyết định số 1565/QĐ- TPT ngày 13/7/2020 của bộ Tư pháp

- Các TTHC lĩnh vực luật sư đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai công bố tại các Quyết định:

+ Quyết định số 307/QĐ- UBND ngày 23/01/2017

+ Quyết định số 919/QĐ- UBND ngày 10/4/2019

+ Quyết định số 4108/QĐ- UBND ngày 06/12/ 2019

+ Quyết định số 4365/QĐ- UBND ngày 24/12/2019

2

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

3

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

4

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

5

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

6

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

7

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

8

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

9

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

10

Hợp nhất công ty luật

11

Sáp nhập công ty luật

12

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

13

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

14

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

15

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

16

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

17

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

18

Giải thể Đoàn luật sư

19

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường, phương án xây dựng nhân sự Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của Đoàn luật sư

20

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư