Hệ thống pháp luật

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2515/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÂY DỰNG THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THẨM ĐỊNH KỊCH BẢN VĂN HỌC ĐỐI VỚI PHIM SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư ban hành Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2016.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Thông tư trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016 của Cục Điện ảnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA(2), MA (10)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2515/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về xây dựng Thông tư ban hành Quy chế thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  • Số hiệu: 2515/QĐ-BVHTTDL
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/07/2016
  • Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch
  • Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/07/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản