Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2480/2003/QĐ-UB

Hà Giang, ngày 19 tháng 09 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước về điện của Sở công nghiệp tại thông tư số: 18/TT-LB ngày 29/6/1996 của liên bộ Công nghiệp và Ban tổ chức cán bộ Chính phủ “Về chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về điện cho các Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 2/8/2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện;

Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BCN ngày 18/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành “Qui định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực”;

Xét tờ trình số 49/TT-CN, ngày 3 tháng 9 năm 2003 của Sở Công nghiệp Hà Giang “V/v Đề nghị Ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực”,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Công nghiệp được cấp giấy phép hoạt động điện lực tại tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho Sở Công nghiệp là cơ quan quản lý Nhà nước về điện thực hiện cấp giấy phép hoạt động điện theo đúng trình tự, thủ tục cho các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia vào quá trình hoạt động điện lực trong các lĩnh vực sau:

1. Tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35 kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

2. Tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương.

3. Tổ chức, cá nhân quản lý vận hành các nhà máy điện, trạm phát điện, sản xuất điện để kinh doanh bán điện cơ sở công suất lắp đặt từ 50kW đến 10.000kW đặt tại địa phương.

4. Tổ chức quản lý và vận hành lưới điện phân phối có điện áp từ 35 kV trở xuống hoạt động tại địa phương.

5. Tổ chức, hộ kinh doanh cá thể đăng ký kinh doanh điện nông thôn tại tỉnh, hoạt động tại địa phương.

Thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND - UBND Tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các Ban Ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ công nghiệp (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
- Như điều 3 (thực hiện).
- Lưu VT-CV CN.

TM. UBND TỈNH HÀ GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Đình Châm