Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢ
NG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 248/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN, ĐỔI TÊN TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THỊ XÃ ĐỨC PHỔ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của UBND huyện Đức Phổ tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 13/02/2020 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 259/SNV-TCBC&TCPCP ngày 20/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn, đổi tên tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Đức Phổ theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như sau:

1. Kiện toàn, đổi tên 02 phòng chuyên môn, gồm:

a) Kiện toàn, đổi tên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện Đức Phổ thành Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã Đức Phổ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tiếp nhận nhiệm vụ về: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, khoa học và công nghệ từ Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

b) Kiện toàn, đổi tên Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND huyện Đức Phổ thành Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã Đức Phổ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, sau khi đã chuyển giao một số nhiệm vụ về Phòng Kinh tế thuộc UBND thị xã Đức Phổ theo quy định.

2. Đổi tên 08 cơ quan chuyên môn, gồm:

a) Đổi tên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đức Phổ thành Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã Đức Phổ.

b) Đổi tên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đức Phổ thành Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đức Phổ.

c) Đổi tên Phòng Tư pháp huyện Đức Phổ thành Phòng Tư pháp thị xã Đức Phổ.

d) Đổi tên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đức Phổ thành Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Đức Phổ.

đ) Đổi tên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đức Phổ thành Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã Đức Phổ.

e) Đổi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Phổ thành Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đức Phổ.

f) Đổi tên Phòng Y tế huyện Đức Phổ thành Phòng Y tế thị xã Đức Phổ.

g) Đổi tên Thanh tra huyện Đức Phổ thành Thanh tra thị xã Đức Phổ.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn UBND thị xã Đức Phổ điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, biên chế giữa các phòng thuộc UBND thị xã Đức Phổ; thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND thị xã Đức Phổ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng