Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 03 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ "CÔNG NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ"

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2006-2010 số: 670/CTr-BVHTT, ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá";

Căn cứ Quyết định số: 48/1998/QĐ-UB ngày 02/4/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành tiêu chuẩn đơn vị có nếp sống văn hoá;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh tại tờ trình số: 12/TTr-BCĐ ngày 07/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công nhận danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá" cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Giao Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" các cấp xây dựng phương thức kiểm tra, đánh giá đơn vị đạt chuẩn văn hoá hàng năm; cấp bằng công nhận cho các đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá" theo định kỳ 2 năm 1 lần. Chỉ đạo và hướng dẫn các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện những tiêu chuẩn "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá" của tỉnh ban hành.

Danh hiệu "Đơn vị đạt chuẩn văn hoá" sẽ là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua hàng năm của các đơn vị.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp; các tổ chức chính trị, xã hội; các doanh nghiệp của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 48/1998/QĐ-UB ngày 02/4/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về ban hành tiêu chuẩn đơn vị có nếp sống văn hoá./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Hạnh

 

QUY CHẾ

CÔNG NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 247/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1- Quy chế này quy định danh hiệu, tiêu chuẩn, thủ tục kiểm tra sét công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

2- Các đơn vị quy định tại khoản 1điều này bao ngồm: Các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức Đảng, đoàn thể, hội, các doanh nghiệp của địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2.

1- Danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá do ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” tỉnh và ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố công nhận.

2- Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng đối với những đơn vị đạt chuẩn văn hoá xuất sắc được ban chỉ đạo tỉnh và ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đề nghị.

Điều 3. Việc công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá; khen thưởng đơn vị đạt chuẩn văn hoá xuất sắc phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đúng tiêu chuẩn.

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, PHÂN CẤP CÔNG NHẬN DANH HIỆU ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ VÀ KHEN THƯỞNG ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HOÁ XUẤT SẮC

Điều 4. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

1- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương hoàn thanh tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn; tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hoạt động văn hoá xã hội do địa phương và ngành phát động; thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức trong đơn vị; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

2- Tổ chức Đảng, chính quyền và các hoạt động đoàn thể có hiệu quả, đạt các danh hiệu thi đua hàng năm.

3- Có văn hoá trong giao tiếp, nội bộ cơ quan đoàn kết, mọi người giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4- Giữ gìn tốt an ninh trật tự, an toàn trong đơn vị; không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các tệ nạn xã hội và bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

5- 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, vận động các thành viên thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Hàng năm có từ 85% trở lên số hộ gia đình cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị đạt danh hiệu gia đình đạt chuẩn văn hoá ở nơi cư trú.

6- Tổ chức và duy trì tốt các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức.

7- Giữ gìn tốt vệ sinh môi trường khu vực cơ quan luôn đảm bảo xanh-sạch-đẹp.

8- Hàng năm có đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá với ban chỉ đạo “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” cấp quản lý thi đua trực tiếp.

Điều 5. Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” tỉnh và thường trực Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đăng ký, báo cáo kết quả xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá; tổ trức kiểm tra, xét và đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh và ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cấp bằng công nhận danh hiệu.

1- Về tiêu chuẩn: 2 năm liên tục đều đạt các tiêu chuẩn quy định tại điều 4 Quy chế này.

2- Thủ tục đề nghị gồm có:

- báo cáo thành tích xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và đại diện tổ chức công đoàn.

- Tờ trình đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố công nhận danh hiệu.

3- Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” tỉnh, huyện, thị xã, thành phố căn cứ báo cáo thành tích và đề nghị của các đơn vị, có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt và đề nghị ban chỉ đạo tỉnh, huyện, thị xã, thành phố xét quyết định cấp bằng công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá.

Điều 6.

1- Ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” tỉnh công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hoá cho các cơ quan, đơn vị là sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị vũ trang, các doanh nghiệp và đơn vị của trung ương, các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành đóng trên địa bàn thành phố Yên Bái.

2- Các đơn vị thuộc sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và đơn vị trung ương đóng trên địa bàn, huyện, thị xã, do Ban chỉ đạo “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” các huyện, thị xã công nhận danh hiệu.

Điều 7. Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng các đơn vị đạt chuẩn văn hoá xuất sắc.

1- Về tiêu chuẩn: Có ít nhất 2 lần liên tục được cấp bằng công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá trở lên và được ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” các cấp lựa chọn, đề nghị xét đơn vị xuất sắc.

2- Thủ tục, hồ sơ đề nghị gồm có:

- Báo cáo thành tích xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá do thủ trưởng đơn vị ký và đại diện tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn của đơn vị xác nhận.

- Biên bản họp xét thi đua của Ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” của huyện, thị xã, thành phố. Biên bản họp xét của ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” tỉnh đối với các đơn vị là sở, ban, ngành, các tổ chức xã hội, đoàn thể cấp tỉnh, các đơn vị vũ trang, các doanh nghiệp và đơn vị của trung ương; các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành đóng trên địa bàn thành phố Yên Bái.

- Công văn đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành đóng trên địa bàn huyện, thị xã nếu được đề nghị khen thưởng phải có văn bản thoả thuận của cơ quan quản lý ngành dọc với ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” các huyện, thị xã.

Công văn đề nghị của Ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” đối với các đơn vị là sở, ban, ngành các tổ chức hội, đoàn thể cấp tỉnh; các đơn vị vũ trang; các đơn vị và doanh nghiệp của trung ương, các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành đóng trên địa bàn thành phố Yên Bái.

3- Căn cứ đề nghị của ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” huyện, thị xã, thành phố; Thường trực ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” tỉnh và Ban thi đua khen thưởng tỉnh có trách nhiệm kiểm tra sác nhận thành tích, xét chọn đơn vị tiêu biểu và làm tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Việc tiến hành bình xét danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá được tổ chức vào quý IV hàng năm. Việc công nhận danh hiệu, cấp bằng và khen thưởng đơn vị đạt chuẩn văn hoá xuất sắc được tổ trức 2 năm một lần ( vào quý IV của năm thứ 2).

Điều 9.

1- Danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá được Ban chỉ đạo phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; công nhận kèm theo bằng công nhận.

2- Đơn vị đạt chuẩn văn hoá xuất sắc được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, được trao Quyết định kèm theo bằng khen.

Điều 10. Bằng công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá, được in theo mẫu thống nhất trong toàn tỉnh./.