Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2460/QĐ-UBND

Biên Hòa, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC NĂM 2007 GIỮA UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN VÀ HIỆP HỘI CHRISTINA NOBLE CHILDREN’S FOUNDATION (ANH)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;
Theo giấy phép lập Văn phòng dự án tại Việt Nam số: AU 034/UB-DA ngày 15/12/2001 của Ủy ban Công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài cấp cho Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation;
Xét đề nghị của UBND huyện Định Quán tại Văn bản số 491/UBND-VX ngày 16/04/2007 và ý kiến đề xuất của Sở Ngoại vụ tại Văn bản số 369/SNgV-LS ngày 08/05/2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bản thỏa thuận hợp tác năm 2007 giữa UBND huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) và Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation về thực hiện dự án phân Trạm Y tế ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán (ký ngày 05/03/2007, đính kèm).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Định Quán chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng nội dung ký kết và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điểu 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, Y tế, UBND huyện Định Quán và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nga

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

BẢN THỎA THUẬN HỢP TÁC

Căn cứ Bản kế hoạch hoạt động năm 2007 đề ngày 15/11/2006 của phân Trạm Y tế ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.
Căn cứ vào hiệu quả hoạt động của phân Trạm Y tế ấp 9 trong năm 2006.
Căn cứ vào Văn bản số 44/PYT-CV ngày 02/03/2007 của phòng Y tế huyện Định Quán đề nghị Hiệp hội Christina Noble Children,s Foundation (CNCF) tiếp tục tài trợ cho phân Trạm Y tế ấp 9 xã Gia Canh
.

Hôm nay, ngày 05 tháng 03 năm 2007, chúng tôi gồm:

Bên A: UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Quốc lộ 20, thị trấn Định Quán - huyện Định Quán.

Tel: 0613.851131

Fax: 0613.851046

Người đại diện: Ông Võ Văn Phước - Phó Chủ tịch.

Bên B:Hiệp hội  Christina Noble Children’s Foundation.

Địa chỉ: 38 Tú Xương, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Tel: 08.9326484.

Fax: 08.9327276.

Người đại diện: Ông Nicolas Pistolas - Giám đốc.

Cùng thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án “Phân Trạm Y tế ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán” với các nội dung như sau:

1. Tên dự án:

Phân Trạm Y tế ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán (Sau đây gọi là “Trạm Y tế”).

2. Cơ quan chủ dự án và thực hiện dự án:

Cơ quan chủ dự án: UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan thực hiện dự án: Phòng Y tế huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

3. Địa điểm thực hiện dự án:

Dự án sẽ được thực hiện tại ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

4. Tổ chức tài trợ của dự án:

Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation.

5. Mục đích của dự án:

Vận hành hoạt động của phân Trạm Y tế ấp 9, xã Gia Canh nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương, đặc biệt là người nghèo và đồng bào dân tộc ít người; thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, truyền thông và giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức người dân về chăm sóc sức khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai và trẻ em, từng bước cải thiện tình trạng trẻ suy dinh dưỡng trong khu vực.

6. Hoạt động của dự án:

Chăm sóc sức khỏe:

Thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương. Riêng các đối tượng được địa phương xác nhận kinh tế khó khăn hoặc đồng bào dân tộc ít người sẽ được cấp phát thuốc miễn phí.

Đối với các ca nguy hiểm, thực hiện sơ cấp cứu trước khi chuyển đến các cơ sở y tế tuyến trên.

Y tế dự phòng:

Thực hiện các chương trình Quốc gia về công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, bao gồm công tác kế hoạch hóa gia đình, công tác tuyên truyền và phòng chống các bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Đặc biệt chú trọng công tác phòng chống và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng của trẻ nghèo trong khu vực.

Truyền thông:

Tăng cường công tác giáo dục y tế cộng đồng và nâng cao nhận thức về vệ sinh cá nhân, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đúng cách cho đồng bào, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người tại địa phương.

7. Đối tượng của dự án:

Mọi người dân trong vùng có nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn hoặc đồng bào dân tộc ít người.

8. Thời gian thực hiện dự án:

Từ ngày 01/01/2007 đến ngày 31/12/2007

9. Kinh phí của dự án:

Kinh phí tài trợ bên B: 56.220.000 đồng.

Chi tiết như sau: (Đơn vị: Đồng)

STT

Hạng mục

Hàng tháng

Số lượng

Số tháng

Thành tiền

1

Lương nhân viên

1.050.000

2

13

27.300.000

2

Tủ thuốc từ thiện

1.350.000

1

12

16.200.000

3

Nhiên liệu cho máy phát

600.000

1

12

7.200.000

4

Văn phòng phẩm

60.000

 

12

720.000

5

Công tác phí (một báo cáo tháng, thăm dân, chuyển viện, họp hàng tháng)

 

150.000

 

 

 

12

 

1.800.000

6

Phí dự phòng

 

 

 

3.000.000

 

Cộng

56.220.000

Ghi chú:

Phí dự phòng sẽ được sử dụng cho việc sửa chữa, bảo trì máy móc của Phân Trạm. Các khoản sửa chữa này chỉ tiến hành khi có kế hoạch chi tiết và có sự đồng ý bằng văn bản của bên B.

Kinh phí đối ứng bên A: Thực hiện các chương trình y tế dự phòng, các chương trình Quốc gia về chăm sóc sức khỏe ban đầu.

10. Kế hoạch giải ngân:

Phần kinh phí tài trợ của bên B sẽ được chuyển vào tài khoản của phòng Y tế Định Quán (số tài khoản là 421101.00.010024 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Định Quán) làm 02 (hai) lần như sau:

Lần 1 (sau khi thỏa thuận được ký kết và được sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

28.110.000 đồng

Lần 2 (sau khi nhận báo cáo họat động 6 tháng đầu năm)

28.110.000 đồng

11. Hoạt động báo cáo và lượng giá:

Báo cáo:

Bên A chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan thực hiện dự án kịp thời gửi đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai và bên B:

- Báo cáo hoạt động: Được gửi hàng quý và không quá 05 ngày sau cuối quý, kèm hình ảnh minh họa.

- Báo cáo tài chính: Được gửi 2 lần/năm cùng với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm, kèm bản sao các chứng từ.

Lượng giá:

Hai bên đối tác sẽ tiến hành việc lượng giá dự án 1 lần/năm vào tháng 12 nhằm kịp thời đánh giá hiệu quả hoạt động của dự án và điều chỉnh các hoạt động của dự án khi cần thiết.

12. Trách nhiệm các bên:

Bên A:

Chỉ đạo cơ quan thực hiện dự án quản lý và điều hành hoạt động của dự án đúng mục đích đã thỏa thuận.

Sử dụng nguồn tài trợ do bên B cấp đúng đối tượng và đúng mục đích hoạt động của dự án.

Hướng dẫn và giám sát nhân viên dự án sử dụng đúng cách các trang thiết bị, cơ sở vật chất đã được trang bị, có kế hoạch bảo quản và thực hiện các sửa chữa khi cần thiết.

Tạo điều kiện dễ dàng cho nhân viên và khách của bên B đến thăm dự án sau khi được báo trước 3 (ba) ngày.

Tạo điều kiện cho bên B được tiếp cận toàn bộ chứng từ gốc liên quan đến dự án nhằm mục đích kiểm toán, kiểm tra giám sát hoạt động của dự án và việc sử dụng các khoản tài trợ của dự án.

Bên B:

Đảm bảo tài trợ nguồn kinh phí đã cam kết cho bên A theo đúng kế hoạch giải ngân để đảm bảo cho hoạt động liên tục của dự án.

Cùng với bên A, tiến hành lượng giá về hiệu quả của dự án đối với đối tượng thụ hưởng dự án.

13. Điều khoản chung:

Trên tinh thần hợp tác, mỗi bên chịu trách nhiệm thực hiện tốt phần việc của mình theo những nội dung đã thỏa thuận.

Bên A sẽ phải hoàn toàn trả kinh phí tài trợ cho bên B nếu kinh phí không được sử dụng đúng mục đích của dự án. Trong trường hợp dự án vì lý do nào đó phải kết thúc trước thời hạn dự kiến, bên A cũng sẽ hoàn trả cho bên B phần kinh  phí đã nhận nhưng chưa sử dụng cho các hoạt động chưa triển khai ở thời điểm đó.

Trong thời hạn hiệu lực của Bản thỏa thuận này, bất cứ điều chỉnh hoặc thay đổi nào có liên quan đến dự án hoặc Bản thỏa thuận này đều phải được hai bên thảo luận và thống nhất bằng văn bản.

Sau khi dự án hết thời hạn, nếu dự án được xác định là thành công và nếu có điều kiện tài chính, bên B sẽ xem xét khả năng tiếp tục tài trợ cho dự án nếu có đề nghị của bên đối tác.

14. Điều kiện kết thúc dự án:

Trong tháng cuối trước khi Bản thỏa thuận chấm dứt, hai bên sẽ tiến hành lượng giá hiệu quả của dự án nhằm thống nhất việc tiếp tục hợp tác tài trợ cho giai đoạn sau.

Bên A hoặc bên B muốn chấm dứt dự án trước thời hạn với bất kỳ lý do gì phải thông báo cho bên đối tác biết trước ít nhất 3 tháng bằng văn bản để các bên cùng tìm biện pháp giải quyết.

Bên A hoặc bên B có quyền kết thúc dự án này nếu có đủ lý do để kết luận là thời hạn và các cam kết khác trong Bản thỏa thuận này không được tôn trọng; hoặc trong trường hợp dự án không thể thực hiện một cách có hiệu quả; hoặc vì những lý do bất khả kháng mà bên B gặp phải trong việc tài trợ kinh phí cho dự án.

Bản thỏa thuận được lập thành 08 bản: 04 bản bằng tiếng Việt và 04 bản tiếng Anh có giá trị như nhau. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, phòng Y tế huyện Định Quán và mỗi bên giữ một bản tiếngViệt và 1 bản tiếng Anh để cùng thực hiện./.

 

ĐD. ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỊNH QUÁN
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ  Văn Phước

ĐD. HIỆP HỘI CHRISTINA NOBLE
CHILDREN’S FOUNDATION
GIÁM ĐỐC
Nicolas Pistolas