Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1289/TTr-STP ngày 02/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (sau đây viết tắt QPPL) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2016.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ cùng các ngành có liên quan tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC VÀ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 246/QĐ-UBND, ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với lĩnh vực thi hành pháp luật được quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; đồng thời, để tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, khắc phục tình trạng giảm chỉ số cải cách hành chính (theo đánh giá của Bộ Nội Vụ). Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản QPPL do cơ quan, người có thẩm quyền ở Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh nắm bắt kịp thời để tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản QPPL để thống kê đầy đủ các vấn đề không phù hợp pháp luật, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của cả nước.

Xác định rõ trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong việc tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL, bảo đảm văn bản được triển khai kịp thời và thực hiện đúng quy định.

2. Yêu cầu:

Thực hiện đúng quy định và sự chỉ đạo của Trung ương; chú trọng thời điểm triển khai, tổ chức thực hiện đúng theo quy định hiệu lực của văn bản và thực hiện đúng thẩm quyền.

Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức và kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL.

II. NỘI DUNG:

Số TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1

Tổ chức thực hiện văn bản QPPL

 

 

 

 

a)

Tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản QPPL theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước đến các Sở, Ban, Ngành tỉnh; UBND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Thường xuyên (ngay khi văn bản QPPL được ban hành).

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện hàng quí

b)

Căn cứ văn bản QPPL của cơ quan Trung ương, xác định nội dung phân công, phân cấp hoặc ủy quyền HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết để kịp thời đưa vào chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh và tổ chức xây dựng dự thảo văn bản trình HĐND, UBND tỉnh đúng thời gian quy định.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Thường xuyên (ngay khi văn bản QPPL của cơ quan Trung ương được ban hành).

Đề nghị xây dựng chương trình xây dựng văn bản QPPL của HĐND, UBND; các hồ sơ dự thảo văn bản quy định chi tiết

c)

Căn cứ văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND ban hành để tiến hành rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành, kịp thời tham mưu HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của văn bản QPPL.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Thường xuyên (ngay khi văn bản QPPL được ký ban hành).

Hồ sơ rà soát văn bản QPPL (nếu có phát sinh căn cứ rà soát).

d)

Lập danh mục thống kê tất cả các văn bản QPPL do Trung ương ban hành theo lĩnh vực quản lý nhà nước của từng Sở, Ban, Ngành tỉnh.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp

Định kỳ 06 tháng, năm

Danh mục thống kê[1]

2

Kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL

 

 

 

 

a)

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL.

Sở Tư pháp

- Sở Nội Vụ

- Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 7 năm 2016

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL

b)

Xây dựng đề cương hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành tỉnh báo cáo tình hình tổ chức thực hiện văn bản QPPL (tập trung các nội dung chính: Công tác tổ chức triển khai và thực hiện các văn bản QPPL; tình hình xây dựng dự thảo văn bản trình HĐND, UBND tỉnh; tình hình thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND và tham mưu xử lý kết quả rà soát; việc lập danh mục thống kê tất cả các văn bản QPPL).

 

 

 

Mầu đề cương báo cáo tình hình tổ chức thực hiện văn bản QPPL

c)

Tổ chức kiểm tra tại 50% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 04/08 huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Tháng 9 năm 2016

Biên bản kiểm tra

d)

Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra.

 

 

Tháng 11 năm 2016

Báo cáo kết quả kiểm tra.

3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua kết quả kiểm tra, hoặc kiến nghị xử lý

Sở Tư pháp

Sở Nội Vụ, Văn phòng UBND tỉnh

Tháng 12 năm 2016

Báo cáo đề xuất xử lý.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về

Chủ tịch UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) xem xét, quyết định./.[1] Danh mục thống kê cần phân định rõ những văn bản QPPL đã được triển khai thực hiện; những văn bản QPPL chưa được triển khai; những văn bản có quy định phân công, phân cấp, uỷ quyền cho HĐND, UBND tỉnh quy định chi tiết (gồm văn bản đã được xây dựng dự thảo và văn bản chưa được xây dựng dự thảo).