Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2455/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN QUYẾT ĐỊNH VIỆC CỬ HOẶC CHO PHÉP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN ĐI CÔNG TÁC, HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU HOẶC VIỆC RIÊNG NƯỚC NGOÀI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 301/TTr-SNgV ngày 27 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho ông Văn Công Đấu, Giám đốc Sở Ngoại vụ thực hiện các nội dung sau:

1. Phạm vi ủy quyền: Quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi công tác, học tập, nghiên cứu hoặc việc riêng nước ngoài đối với các đối tượng sau đây:

a) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

b) Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trở xuống thuộc các ban Đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; cấp trưởng, cấp phó các tổ chức thuộc Huyện ủy, Thành ủy.

c) Trưởng, Phó các ban thuộc Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

d) Kế toán trưởng, kiểm soát viên các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

đ) Các cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của các cơ quan, đơn vị đi nghiên cứu, học tập, đào tạo ngắn hạn (dưới 6 tháng).

2. Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký Quyết định này đến hết nhiệm kỳ bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

Điều 2. Giám đốc Sở Ngoại vụ ký quyết định cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên đi nước ngoài phải căn cứ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến việc đi nước ngoài và phải chịu trách nhiệm về nhân sự do mình cử hoặc cho phép đi nước ngoài.

Trường hợp các đối tượng được nêu tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này đi nước ngoài có sử dụng ngân sách nhà nước thì phải có ý kiến bằng văn bản của Sở Tài chính về kinh phí ngân sách trước khi Giám đốc Sở Ngoại vụ ký quyết định cử hoặc cho phép nhân sự đi nước ngoài.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Văn Công Đấu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ủy quyền quyết định cử hoặc cho phép xuất cảnh, nhập cảnh./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- Cục QLXNC - Bộ Công an;
- Sở Ngoại vụ TP. HCM;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, bntam.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng