Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2448/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐIỂM TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Tây Bắc với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Mục tiêu:

Nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, làm cơ sở chỉ đạo thống nhất việc xây dựng, cơ cấu tổ chức, hoạt động các trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc các cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi cả nước.

2. Nội dung

Đầu tư xây dựng giảng đường, phòng học chuyên dùng, thao trường chiến thuật, thao trường kỹ thuật, trường bắn, doanh trại, nhà Điều hành và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ của trung tâm đáp ứng yêu cầu học tập và rèn luyện tập trung cho sinh viên.

3. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm, thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và các quy định pháp Luật có liên quan.

4. Tổ chức thực hiện

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, cơ quan, tổ chức liên quan chỉ đạo thực hiện Đề án;

- Chỉ đạo xây dựng, tổ chức trung tâm hoạt động điểm, làm cơ sở triển khai xây dựng các Trung tâm thuộc cơ sở giáo dục đại học trên phạm vi cả nước đạt hiệu quả;

- Xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu, quản lý chất lượng về thực hiện môn học giáo dục quốc phòng và an ninh; quy định tiêu chuẩn, định mức bảo đảm cơ sở, vật chất, giảng đường, phòng học chuyên dùng cho trung tâm.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La thẩm định nguồn vốn và cân đối vốn đầu tư để thực hiện Đề án theo quy định của pháp Luật.

c) Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La hằng năm tổng hợp dự toán ngân sách thực hiện Đề án theo quy định của pháp Luật, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

d) Bộ Quốc phòng

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tổ chức, biên chế đội ngũ sĩ quan biệt phái và cử sĩ quan biệt phái làm lực lượng nòng cốt tại trung tâm;

- Đảm bảo vũ khí, vật liệu nổ quân dụng; mua sắm trang bị kỹ thuật, thiết bị dạy học quân dụng chuyên dùng, phương tiện, vật chất phục vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, trang phục dùng chung cho sinh viên học tập, rèn luyện tập trung tại trung tâm.

đ) Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Đề án này;

- Bảo đảm đất đai, mặt bằng, kết cấu hạ tầng cho xây dựng và hoạt động của trung tâm theo quy định của pháp Luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND tỉnh Sơn La;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cục dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng;
- Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, NC (3b).KN

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Đức Đam

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2448/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án xây dựng mô hình điểm Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Tây Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 2448/QĐ-TTg
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/12/2016
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Vũ Đức Đam
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/12/2016
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản