Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2434/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN ĐÔ THỊ CHÍ THẠNH, HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 90/TTr-SXD ngày 05/10/2016), kèm theo Báo cáo thẩm định số 292/BC-SXD ngày 05/10/2016 và đề nghị của UBND huyện Tuy An (tại Tờ trình số 150/TTr-UBND ngày 03/10/2016), kèm theo Đề án phân loại đô thị thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận đô thị Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Tuy An; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà