Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 243/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 1982

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XĂNG DẦU VÀ ĐIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chánh các cấp ngày 27-10-1962 ;
- Căn cứ Quyết định số 222-CT ngày 28-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng xăng dầu và điện ;
- Xét tình hình cụ thể về việc sử dụng năng lượng của thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Tổ chức đợt thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng xăng dầu và điện trong các ngành sản xuất và dịch vụ của thành phố nhằm :

- Làm rõ các nguyên nhân và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục tình trạng sử dụng xăng dầu và điện quá định mức ; điều tra và xử lý các hiện tượng tiêu cực trong công tác quản lý, sử dụng xăng dầu và điện gây nhiều tổn thất cho Nhà nước.

- Kiến nghị lên Ủy ban nhân dân thành phố các chủ trương, biện pháp và chế độ quản lý nhằm thực hiện sử dụng hợp lý và tiết kiệm xăng dầu, điện trong sản xuất và tiêu dùng của thành phố.

Riêng về điện cần tham khảo các kết quả kiểm tra đầu năm 1982 của Ban Kiểm tra điện thành phố.

Điều 2. - Thành lập Ban Chỉ đạo đợt thanh tra này, thành phần gồm có:

 - Trưởng Ban Thanh tra thành phố...................................... Trưởng ban

 - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố..................... Phó ban

 - Phó Chủ nhiệm Ban Khoa học Kỹ thuật thành phố............ Ủy viên

 - Phó Giám đốc Sở Tài chánh.............................................. Ủy viên

 - Phó Chủ nhiệm Công ty Vật tư tổng hợp........................... Ủy viên

 - Phó Giám đốc Sở Điện lực thành phố................................ Ủy viên

Ban Thanh tra thành phố đảm nhận thường trực của Ban chỉ đạo đợt thanh tra này.

Ban chỉ đạo đợt thanh tra hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Võ Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. - Đợt thanh tra này tiến hành từ đầu tháng 10/1982 và kết thúc vào cuối tháng 1/1983.

Điều 4. - Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các thành viên Ban chỉ đạo đợt thanh tra có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 243/QĐ-UB năm 1982 về thanh tra việc thực hiện định mức sử dụng xăng dầu và điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 243/QĐ-UB
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 27/09/1982
  • Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Lê Đình Nhơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/09/1982
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản