Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2429/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 13 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG THÀNH TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG TRỰC THUỘC SỞ XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 563/TTr-SNV ngày 10/10/2016 và đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 46/TTr-SXD ngày 07/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng.

1. Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng, có chức năng: Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công về lĩnh vực xây dựng thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng; hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, nông thôn dài hạn và ngắn hạn; triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học về lĩnh vực xây dựng.

2. Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

a) Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp;

+ Phòng Dịch vụ - Tư vấn 1;

+ Phòng Dịch vụ - Tư vấn 2.

b) Trung tâm có trách nhiệm xác định số lượng người làm việc trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà