Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2425/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 18 LÔ THUỘC DỰ ÁN: KHÉP KÍN KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN GÒ MŨI, XÃ HÒA AN, HUYỆN PHÚ HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh;

Theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn huyện Phú Hòa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 740/TTr-STNMT ngày 10/10/2016); Biên bản thẩm định ngày 05/10/2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất ở 18 lô thuộc dự án: Khép kín khu dân cư nông thôn Gò Mũi, xã Hòa An, huyện Phú Hòa; với nội dung như sau:

PHƯƠNG ÁN GIÁ ĐẤT

STT

Tên lô đất

Diện tích (m2)

Loại đất

 Vị trí đất

Đường, đoạn đường hoặc khu vực

Giá đất cụ thể (đ/m2)

Bản vẽ phân lô chi tiết tỉ lệ 1/500 Khép kín khu dân cư nông thôn Gò Mũi, xã Hòa An, được UBND huyện Phú Hòa phê duyệt tại Quyết định số 2826/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

1

10 lô, gồm các lô: Từ lô A1, A2, A3, đến A10.

162

Đất ở tại nông thôn (ONT)

3

Quốc lộ 25, đoạn từ QL1A đến ranh giới xã Hòa Thắng

1.200.000

2

A11

160

Đất ở tại nông thôn (ONT)

3 (2 mặt tiền)

Đường bê tông 3m và Đường bê tông 6m

1.400.000

3

A12

146,5

1.400.000

4

A13

148,5

3

Quốc lộ 25, đoạn từ QL1A đến ranh giới xã Hòa Thắng

1.200.000

5

A14

144,5

3

1.320.000

6

A15

139

Đất ở tại nông thôn (ONT)

1

Khu vực 2-Các đường còn lại trong xã

1.060.000

7

A16

155,8

1

1.060.000

8

A17

200,2

1

960.000

9

A18

318,1

1

960.000

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông Vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh (Hiến);
- Lưu: VT, Hg, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến